Sunday, June 28, 2009

నిన్ను ఊరంతా చూడ తగునేమో
నేను చూస్తేనే దోషమగునేమో
ఇది ఎంతటి విడ్డూరం-ఇది ఎక్కడిదో న్యాయం
1. గాలేమో నీ తనువును తాకవచ్చును
నీళ్ళేమో అణువణువును తడమ వచ్చును
కోకేమో కౌగిలిలో బంధించ వచ్చును
నన్ను చూస్తేనే సిగ్గు నీకు ముంచుకొచ్చును
2. తాంబూలం నిన్నెంగిలి చేయవచ్చును
దర్పణమూ నీ అందం కొలువవచ్చును
సింధూరం నీ నుదుటిని చుంబించ వచ్చును
నువ్వు సయ్యాటలాడి నన్నుడికించవచ్చును
3. తొంగితొంగి నీవేమో చూడవచ్చును
నంగనాచిలాగా నటియించవచ్చును
పదేపదే పరువాలతొ ఊరించవచ్చును
కడలి నడుమ నా నావ ముంచవచ్చును
నీ మౌనము తొలగించనా
ఈ తీగలు సవరించనా
నీ వీణను పలికించనా
నీలోన రాగాలు రవళించనా
అనురాగాలు నే పంచనా
1. నీ తోటకు ఆమని నేనై
నీ కొమ్మన కోయిల నేనై
నీ మోడుకు జీవమునేనై
నీ లోన ఆనందమై మురియనా
మందార మకరందమై కురియనా
2. నీవొంటికి చీరను నేనై
నీ కంటికి కాటుక నేనై
నీ నుదుటికి తిలకము నేనై
నీ లోని అణువణువు చుంబించనా
నీ అందాల విందారగించేయనా
3. నీ రేయికి వేకువనేనై
నీ వలపుల వాకిలి నేనై
నీ ముంగిటి ముగ్గును నేనై
నీ లోని తిమిరాలు పరిమార్చనా
ప్రణయ కిరణాలనే నేను ప్రభవించనా
అయ్యప్పనిన్నూ కోరేది నేను ఒక్కటే
నాగొంతు పాడాలీ ఎప్పుడూ నీ పాటే
కొండలు కరగాలీ-కోనలు మ్రోగాలీ
గుండెలు పరవశమై ఊయలలే ఊగాలీ
స్వామి అయ్యప్పా-శరణమయ్యప్పా
స్వామి శరణం-శరణం శరణం- శరణమయ్యప్పా ||అయ్యప్ప||
1. ఆకలన్నదే లేదు నీ పాటే కడుపు నిండె
దాహమన్నదే కాదు గానగంగలొ మునిగి ఉంటే
నిద్ర దూరమాయే నీభజనలు సేయగా
అలుపు పారిపోయె నీ కీర్తన ఆలపించగా
స్వామి అయ్యప్పా-శరణమయ్యప్పా
స్వామి శరణం-శరణం శరణం- శరణమయ్యప్పా
2. తనువు మఱచిపోతి నీ పాటకు తాళంవేయగా
తన్మయమే చెందితి నీ గీతికి వంత పాడగా
గొంతు చిరిగినా గుండె పగిలినా
ఎలుగెత్తిపాడితీ విశ్వము నినదించగా
స్వామి అయ్యప్పా-శరణమయ్యప్పా
స్వామి శరణం-శరణం శరణం- శరణమయ్యప్పా

3. నిన్నే నమ్మినానయ్యా స్వామీ ఈ జన్మకు
అన్నీ ఇచ్చినావయ్యా అయ్యప్పా నాకు
ఎన్నో ఇచ్చిన అయ్యాప్పా ఎందుకయా స్వామి
కమ్మనైన గొంతునీయ మఱచిపోతివా ఏమి
స్వామి అయ్యప్పా-శరణమయ్యప్పా
స్వామి శరణం-శరణం శరణం- శరణమయ్యప్పా
రావయ్యా షిర్డీ బాబయ్యా
నా మొరవిని పరుగిడి రావయ్యా షిర్డీ బాబయ్యా
ప్రార్థన వినవయ్య ఆర్తిని కనవయ్య
సద్గురుమూర్తీ నా సంకటముల నెడబాపవయా
1. కంటనీరే ఆగకున్నది-గొంతులో తడి ఆరుతున్నది
ఎద తన లయ వీడి సాయీ అంటోంది
చిత్తము నినుగని చిత్తరువైనది
బాబా బాబా హే సాయి బాబా
2. వంచన నేర్చిన కొంచపు వాడనని-ఎంచకుసాయీ ఈ పూట
పుణ్యము ఎరుగని అన్యుడనేనని కోపించకు బాబా పిమ్మట
దీనుడనూ నేననాథుడను-నిను వినా ఎరుగని వాడను
అంధుడనూ మనో వికలాంగుడను చేయూతనందించ ఇతరుల వేడను
సాయీసాయీ షిర్డీ సాయీ
3. దారులన్నీ మూసుకున్నవి-షిర్డీ ఒకటే దగ్గరైనది
నీవేదప్ప నాకెవరు దిక్కు- నువు కాదంటే మరణమె దక్కు
ద్వారకమాయి సాయీ సాయీ
గజవదనా గౌరీ నందన
అనుదినమూ నిను పూజింతుమురా
1. సృష్టి స్థితిలయ కారకుడవు
విద్యలకెల్లను ఆదిదేవుడవు
చేసిన తప్పులకు గుంజీలు తీసేము
కుడుములుండ్రాళ్ళు నైవేద్యమిచ్చేము
2. నూటొక్క టెంకాయ మేకొట్టలేము
నూటొక్క పూజల మేచేయలేము
కన్నీట నీ పాదాలు కడిగేము
చేతులు జోడించి ధ్యానింతుము
3. ఏ పనికైనా ముందుగ నిన్నే తలచేము
మోరయా కావుమని నోరార పిలిచేము
దేవతలు కొలిచేటి దేవుడవు నీవు
భక్తులపాలిటి కల్పతరువువు