Tuesday, June 30, 2009

కన్నీళ్లు కాల్వలై పారుతున్నా
గుండెలో మంటలే రగులుతున్నా
కరుగదా ఓ చెలీ నీ యెద
తీరదా ఎప్పటికీ నా వ్యధ
1. దర్పణానికైనా దర్శనమిస్తావు
చందమామకైనా దరహాసమిస్తావు
కలలోకి కూడ రమ్మంటే రావాయే
కలహానికైనా నాతో మాటాడవాయె
పలుకవా ఓ చెలీ కోపమా
మనుగడే నా కిక శూన్యమా
2. వసంతాలెన్నెన్నో వెళ్ళిపోతున్నాయి
ప్రభాతాలింకెన్నో కనుమరుగౌతున్నాయి
ఒక్క మలయ పవనమే కరువైపోయే
ఒక్క వెలుగు కిరణమైన కనబడదాయే
కరుణయే మరచిన ప్రాణమా
మరణమే నాకిక శరణమా
ఒక గీతం నాలో పొరలింది
ఒక రాగం నీలో పలికింది
నా గీతం నీరాగం అనురాగ సంగమం
సాహిత్యం సంగీతం అపురూపమేళనం
1. అనుభవాలకిది నవగీతమాల
అనుభూతి జగతిన రసరాగ హేల
మురళీరవళుల ఎదప్రేమ డోల
రాధాకృష్ణుల మధురాసలీల
2. ఒక పికమూ పలికేందుకు మధుమాసం
ఒక చకోరి మురిసేందుకు చంద్ర హాసం
ఒక మయూరి ఆడేందుకు చిరు వర్షం
నా మనుగడ సాగేందుకు నీ స్నేహం-ప్రియా నీ స్నేహం
శరణమ్మని శరణమ్మని చరణమ్ములె శరణమ్మని నమ్మితినయ్యా
హరిహర సుత నానందచిత్తనయ్యనయ్యప్పస్వామీ నిను వేడితినయ్యా
1. దిక్కు దెస తెలియనీ దీనుడనయ్యా
మొక్కు ముడుపెరుగనీ మూఢుడనయ్యా
వ్యసనాల చెఱసాలలొ బంధీనయ్యా
కన్నులుండి చూడలేని అంధుడనయ్యా
కనికరముతొ కని కరమును నా శిరముననుంచీ వరమీయవయ్యా
హరిహర సుత నానందచిత్తనయ్యనయ్యప్పస్వామీ నిను వేడితినయ్యా
2. పూర్వజన్మ పుణ్యముతో దొరికె నాకు గురుస్వామీ
ప్రేమమీర వేసెనయ్య నా మెడలో తులసిమాల
నియమాలను తెలిపి నాకు ఇచ్చెనయ్య మండలదీక్ష
మంత్రోపదేశమొసగె అదియె స్వామి శరణమయ్యప్పా
ఇరుముడినా తలనిడి నే వడివడి పదునెట్టాంబడి నెక్కితినయ్యా
హరిహర సుత నానందచిత్తనయ్యనయ్యప్పస్వామీ నిను వేడితినయ్యా
3. నయనా నందకరమె నీదివ్య రూపము
పరమానంద భరితమె నెయ్యాభిషేకము
ప్రశాంతి నిలయమే స్వామి సన్నిధానము
జన్మచరితార్థమే మకరజ్యోతి వీక్షణం
ఆశ్రితజన రక్షిత బిరుదాంకిత ననువేగమె నీచెంతజేర్చుకోవయ్యా
హరిహర సుత నానందచిత్తనయ్యనయ్యప్పస్వామీ నిను వేడితినయ్యా
బాబా నువు ఆదుకుంటె భయమేముంది
బాబా నిను నమ్ముకుంటె కొదవేముంది
బాబానువు దీనుల ఎడ కల్పవృక్షము
బాబా నువు ఆర్తులకిల అభయ హస్తము

1. మితిమీరెడి నా కోపము నీ చలవే కాదా
ప్రతిదానిపై వ్యామోహము నీ లీలయె కాదా
నా మేధలొ కొలువున్న అజ్ఞానము నీప్రసాదమే కాదా
అడుగడుగున నే చేసెడి తప్పిదాలు నీ ప్రతాపమే కాద

2. బాబా నువు పరీక్షిస్తె తాళజాల లేనయ్యా
బాబా కన్నెర్రజేస్తె తట్టుకోగ లేనయ్యా
బాబా నువు మూఢులకొక జ్ఞాన దీపము
బాబా నువు గురువులకే దత్త రూపము

3. అక్షరాల పరమార్థము నీ పదమేకాదా
పదముల కొక చరితార్థము నీ పదమే కాదా
పల్లవులే పల్లవించు నిజ తరుణము నీ పదమే కాదా
చరణములే శరణుకోరు శుభ చరణము నీ పదమే కాదా

4. బాబా నువు కరుణిస్తే అంతకన్న ఏముంది
బాబా నువు దయజూస్తే చింతయన్న దేమొంది
బాబా నువు తలచుకుంటె బ్రతుకు స్వర్గ ధామము
బాబా నిను గెలుచుకుంటె ఎద షిర్డీ సంస్థానము
ఏ పాట పాడినా విఘేశునిదేరా
ఏ పూజచేసినా గణపతికేరా
పాటపాడని పూజసేయని మనిషే ఎందుకురా
ఆ మనసే దండగరా-ఆ బ్రతుకే దండగరా
1. అజ్ఞానపు చీకటి వదలాలీ-జ్ఞాన మార్గమే నడవాలీ
మనిషీ మనసూ కలవాలీ-ఏకాగ్రతనే పొందాలీ
యోగమే నిత్యమై-దైవమే గమ్యమై
భగవన్నామస్మరణలో-లీనమై నిలిచిపో-ఐక్యమై వెలిగిపో
2. ఇహమూ దేహము మరవాలీ-మదిలో గణేశున్నిలపాలి
గానము ధ్యానము కావాలీ-భక్తితత్వమూ పుట్టాలీ
ముక్తినే కోరుతూ-భక్తిలో మునుగుతూ
భక్తి ముక్తి కలయికలో-దైవాన్నే తెల్సుకో-దైవం నీవని తెలుసుకో