Thursday, July 2, 2009

ఆ విధి నను వంచించింది
స్నేహ నది నను ముంచేసింది
నమ్మకాల ఈ జగన్నాటకంలో
నా నీడే నను నిలదీసింది
నాతోడే నను బలిచేసింది
1. సృష్టిలొ మధురం స్నేహమేనని-మనసావాచాకర్మలనమ్మితి
తీరనిజీవిదాహమునంతా-స్నేహమె తీర్చెడి నదియని ఎంచితి
హితులూ నను పరిహసించారు-సన్నిహితులూ నట్టేటముంచారు
2. మనసులలోనా-విషములదాచి-కాటువేసిరి దొంగచాటుగా
మాటలోలనా మధువులు చిలికి-కత్తులు దింపిరి వెన్నుపోటుగా
నేస్తాలు మసిలిరి మర్యాదగా-నవ్వుతుచేసిరి దగా దగా
మందాకినీ నీ ఎద బృందావని
నీ పలుకే మురళీ రవళీ
1. మల్లెలెందుకూ-నీనవ్వులుండగ
వెన్నెలెందుకూ-నీదృక్కులుండగ
వాసంతమెందుకు-నీతోడు ఉండగ
కలతఎందుకూ-మన కలలు పండగ
2. అన్నమెందుకూ-నీ అందమే చాలు
మధువులెందుకూ-నీ అధరమే చాలు
సిరులెందుకూ-నీ మరులే పదివేలు
కైవల్యమెందుకు-నీ కౌగిలే చాలు
అయ్యప్ప అయ్యప్ప అయ్యప్ప
నీ నామ భజన నేనుదప్ప
స్వామి శరణ మయ్యప్ప
దిక్కెవరూ నాకు నీవుదప్ప
1. నల్లబట్టకట్టినాను-కల్లబొల్లి మాటలే మానినాను
తులసిమాల వేసినాను-కల్లు బీడి వ్యసనాలు వీడినాను
ఉదయం లేచింది మొదలు-రేయి నిదురించు వరకు
నీ నామ భజన నేనుదప్పా- స్వామి శరణ మయ్యప్ప
2. కన్నెస్వామినైనాను-కలికి ధ్యాస వదిలినాను
గురుస్వామి సేవచేసినాను-గుండెలొ నిను నింపినాను
దీక్షగైకొన్నదిమొదలు-మోక్షము దొరికేటివరకు
దిక్కెవరూ నాకు నీవుదప్ప- స్వామి శరణ మయ్యప్ప
3. నెయ్యాభిషేకమే- కన్నులార గాంచితి
మకరజ్యోతినే స్వామి మైమరచి నే జూసితి
నేలపై జీవించింది మొదలు-హాయిగ నీ సన్నిధి చేరువరకు
అయ్యప్ప అయ్యప్ప అయ్యప్పా - స్వామి శరణ మయ్యప్ప
నా దేహమె షిర్డీ సాయీ
నాహృదయం ద్వారక మాయీ
నా పలుకే సాయి లీలామృతము
నా బ్రతుకే సాయి నీకంకితము
1. నీ నామగానమే నాకు సుప్రభాతము
నే చేయు స్నానమె నీ దివ్యాభిషేకము
నే పాడు కీర్తనలే నీ కైదు హారతులు
ననువేధించే వేదనలే నీకైనివేదనలు
2. జనులతోటి నాచర్చలె నీ భజనలు
వాదనల సారమే సాయి నీ బోధనలు
నే చేసే కర్మ ఫలము నీకే సమర్పయామి
మనసావాచాకర్మణ సాయి నమో నమామి
వర్ణించలేను నిన్ను శ్రీ విఘ్నేశ్వరా
ఘన కవులకే తరము గాదది గౌరీకుమారా

1. మణిమయ మకుటము-కర్ణకుండలములు
అందాల గజవదన మా ఏకదంతము
భస్మము తిలకము గల ఫాల భాగము
కలుగిన ముఖబింబము-సదానందము-సచ్చిదానందము

2. ఒకచేత పాశము- ఒక చేత అంకుశము
ఒకచేత ఫలపాత్ర-ఒకచేత చిన్ముద్ర
ఆయుధ ధర హస్తాలు- కంఠహారములు
విఘ్నహరములు-భక్త వరములు

3. మౌంజిలు యజ్ఞోపవీతం-పట్టుపీతాంబరం
నడుము నాగా భరణ శోభితం
విరజిల్లెడు ముంగాలి కంకణం
మూషికారూఢ-మహా మహా దివ్య తేజం

4. ఒకవంక సిద్ధితో-ఒకవంక బుద్దితో
ఇరువురు సతుల జ్ఞానమూర్తివి
నిన్ను దర్శించగానే కలిగేను పుణ్యము
లేకున్న మిగిలేది మాకింక  శూన్యము