Saturday, July 4, 2009

ఒక నిమిషం జననం
మరునిమిషం మరణం
రెంటిమధ్య నలిగే ఏమిటి ఈజీవితం
ఏమిటీ జీవితం
1. వేసిన ఆ స్వర్గానికి పలు నిచ్చెనలు
కూలిన ఈ అనుభవాల సౌధములు
ఆశల అడియాసల ఈ గారడిలో
ఏమిటి ఈజీవితం- ఏమిటీ జీవితం
2. మనుషుల మాటవినని మనసులు
మనసులతో పనిలేని మనువులు
ఇరుమనసుల ఈ మనువుల రాపిడిలో
ఏమిటి ఈజీవితం -ఏమిటీ జీవితం
3. మెరిసిన ఆనందపు చంద్రికలు
ముసిరిన ఆవేదన తిమిరములు
ఈ చీకటి వెలుగుల దీపావళిలో
ఏమిటి ఈజీవితం -ఏమిటీ జీవితం
పలుకు బంగారమాయె
తలపు సింగారమాయె
మనసు మందారమాయె
రేయి జాగారమాయే
1. చెలియ చెక్కిలి ఒక రోజా
చెలియ నయనం నీరజా
చెలియ పెదవుల హరివిల్లు
చెలియ నవ్వుల ముత్యాలజల్లు
2. చెలియ స్థానం బృందావనం
చెలియ గానం మురళీరవం
చెలియ ధ్యానం మృదు భావనం
చెలియ లేనిది శవ జీవనం
శబరిగిరిని ఒక్కసారి వీడిరారో
నాచిన్న చిన్న చిక్కులన్ని తీర్చిపోరో
ఒక్కగానొక్క నా దిక్కు నీవేరో
చక్కనైన అయ్యప్పా బిరబిర రారో
శరణమయ్య శరణమయ్య శరణ మయ్యప్పా
స్వామి కరుణజూపి కావుమయ్య శరణమయ్యప్పా
1. ఏబ్రాసిగ తిరుగునాకు గురువైనావు
నియమనిష్ఠలన్ని తెలిపి మాలవేసినావు
విఘ్నమొందకుండ దీక్ష సాగించావు
ఎగరేసిన నాశిరమున ఇరుముడినుంచావు
2. బెదరిన నాకెరుమేలిలొ ఎదురొచ్చావు
దారితప్పకుండ నాకు తోడైనావు
వెన్నుతట్టి చేయిపట్టి నడిపించావు
కఠినమైన కరిమలనే ఎక్కించావు
3. పద్దెనిమిది పసిడిమెట్ల నెక్కించావు
కన్నులార నీ మూర్తిని చూపించావు
నేనలసిపోగ అయ్యప్పా ఆతిథ్యమిచ్చావు
మహిమ గల మకరజ్యోతి చూపించావు
4. అప్పుడే నన్నిట్టా మరచిపోతె ఎట్టారా
ననుగన్నతండ్రినీవని- నమ్మితి మనసారా
ఆదరించు మారాజా-పిలిచితి నోరారా
ఆలస్యము జేయక-వేగమె రావేరా
షిర్డీ పురము-అతి సుందరము
అట వెలసెను-బాబా మందిరము
షిర్డీ యాత్రయె-మనకొక వరము
సాయి దర్శనం సంపత్కరము
1. సాయి బాబా పాదస్పర్శతో-పావన మాయెను అణువణువు
సాయిరాముని సాంగత్యముతో-పరవశమాయెను ప్రతి హృదయం
ద్వారక మాయియే భువిలో వెలసిన స్వర్గము
సాయిబోధనయె కైవల్య మొసగెడి మార్గము
2. గురుస్థానము ధునిలో ధూపము- దర్శనమాత్రము తొలగు పాపము
పల్లకి సేవలు సాయి హారతులు-వర్ణించతరమా ఆ అనుభూతులు
బాబా కృపలేనివారు-ఎవరూ షిర్డీ పోలేరు
సాయి కరుణిస్తె చాలు-కలుగును సుఖ సంతోషాలు
ముజ్జగాల ఏలికా-సిద్ధి గణనాయకా
బొజ్జనిండదినుమురా-ఉండ్రాళ్ళు దండిగ
1. మా కలలు పండగ-వచ్చె చవితి పండగ
వేడగానె గుండెలో-వరములిచ్చు మెండుగ
కొండంత అండగ –వక్రతుండనీవుండగ
ఉండనే ఉండవుగా-గండాలు మొండిగ
2. తండోప తండాలే-భక్తజన సందోహాలే
ఊరువాడ జగము నిండా-నవరాత్రి సంబరాలే
దినమంత పూజలే-రేయంత భజనలే
గణపతి అనుక్షణం-శరణుమాకు నీ చరణాలే