Saturday, July 11, 2009

తెల్లనివన్నీ పాలనుకొన్నాను
నల్లనివన్నీ నీళ్ళనుకొన్నాను
వంచనకే నిలయమైన ఈ లోకంలో
ఎక్కడుంది ఎక్కడుంది ఎక్కడుంది మంచితనం
1. తోడేళ్ళను నమ్ముకున్న మేకపిల్లనయ్యాను
పులినోట్లో తల దూర్చిన ఆవుదూడనయ్యాను
కసాయి మాటలకే పరవశించిపోయాను
కత్తుల కౌగిళ్ళలో పులకరించి పోయాను
2. అపకారం అసలెరుగని అమాయకుడనే
నిజాయితిని ఆశ్రయించె సగటు మనిషినే
మంచితనం మనసుల్లో ఇంత కుళ్ళిపోయిందా
నీతిగుణం మనుషుల్లో వ్యభిచారిగ మారిందా
ఎందుకో ఎందుకో
నాఎద పులకించి పాడింది ఈ వేళలో
1. అంతరాలలో దాగిన పాట
నా అనుభూతులు నిండిన పాట
వెల్లువలా పెల్లుబికీ-ఉప్పెనలా ఉప్పొంగీ
చెలియలి కట్ట దాటింది ఈ గీతమూ
2. మనసూ మనసూ కలిసిన వేళా
మమతల మల్లెలు విరిసినవేళా
అందమే ఆనందమై-ఆనందమే ఆవేశమై
ఉరకలు వేసింది ఈనాడు మది ఎందుకో
3. ఆశలు అవనిని విడిచిన వేళా
కోరిక నింగిలొ నిలిచిన వేళా
గగనమే గమ్యమై-గమ్యమే రమ్యమై
పరుగులు తీసింది ఈనాడు మది ఎందుకో
నడిచే వాడెవడో నడిపించే వాడెవడో
చేరే వాడెవడో సన్నిధానం చేర్చే వాడెవడో
ఏ నయనాలో తిలకించు మకరజ్యోతిని తనివిదీరా
ఏ హృదయాలో పులకించు అయ్యప్ప నిను గని మనసారా
1. కష్టములే అంతరించే కాలమే వచ్చెనో
స్వామి దీక్ష గైకొనుటకు మనసందుకే మెచ్చెనో
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక స్వామీ అయ్యప్పా
అంతరార్థము నేనెరుగను తండ్రీ శరణం అయ్యప్పా
2. ఋషులకు మునులకైన సాధ్యమా ప్రభు –
నీ పరీక్షలు గ్రెలువగను
మామూలు మానవుణ్ణి-అజ్ఞాన పామరుణ్ణి-
నేనెంతవాణ్ణి నిను తెలువగను
హరిహర తనయా-ఆపద్భాంధవ- స్వామీ అయ్యప్పా
విల్లాలి వీర వీరమణికంఠ-శరణం అయ్యప్పా
3. శరణు ఘోష ఒక్కటే తెలిసింది నాకు స్వామీ అయ్యప్పా
మరణకాలమందైన కరుణించవయ్యా-శరణం అయ్యప్పా
పదునెట్టాంబడి యధిపతి స్వామీ శరణం అయ్యప్పా
వన్ పులి వాహన మహిషీ మర్ధన స్వామీ అయ్యప్పా
దూరం చేయకు బాబా-మా భారం నీదే కాదా
నేరములెంచకు బాబా-సన్మార్గము చూపగ రావా
1. మా వూరే షిర్డీ పురమవగా
ఈ మందిరమే ద్వారకగా
కొలువైతివిగా ఇలవేలుపుగా
చింతలు దీర్చే చింతామణిగా
కనిపించే దైవం నీవే బాబా
కరుణించే తండ్రివీవె బాబా
2. నీవే గురువని నమ్మినవారం
నీ గుడికొస్తిమి ప్రతి గురువారం
మోసితిమిఛ్ఛతొ పల్లకి భారం
ధన్యులె కారా నీ పరివారం
నీ కన్నుల వెన్నెల హాయి
నీ నవ్వులె మధురం సాయి
3. కోపానికి కోరిక మూలం
అర్థానికి ఆశాంతి అర్థం
ఇల జనులందరు నీ ప్రతి రూపం
మానవతే నీ బోధల సారం
శరణం సాయి నీ చరణం
నీ చరణం భవ పాప హరణం
రామా నీదింతటి కఠిన హృదయమా
మొలచిన మొలకను పెరకుట న్యాయమా
1. మోళ్ళైన పూవులు పూచేను రామా
రాళ్ళైన రాగాలు పలికేను రామా
ఎడారి దారుల సెలయేరు పారినా
ఎంతకు కరుగని నీ ఎడద మారునా
2. ఆశలు చూపి ఆర్తిని రేపి
చింతలేని నా చిత్తము చెఱచి
నడిసంద్రములో నన్నొదిలివేసి
ఆనందించుట అభినందనీయమా
3. కన్నుల మాయను కప్పేస్తావు
రంగుల కలలే రప్పిస్తావు
కలలు కల్లలై కలవర పడితే
తెరలు తెరలుగా నవ్వేస్తావు