Tuesday, July 21, 2009

వేకువ కానీయకే వెన్నెలా
వేధించకు వేధించకు నన్నిలా
అడియాస చేయకే వెన్నెలా
ఎడారిలో ఎండమావిలా
1. వసంత ఋతువులో మల్లెలా
మనసంతా దోచావే వెన్నెలా
చారెడేసి నీలాల కన్నులా
సిగ్గుముంచుకొచ్చిందా వెన్నెలా
2. ఆనందం పంచవే వెన్నెలా
అనుబంధం పెంచవే వెన్నెలా
నీ కోసం వేచితినే చకోరిలా
నీ కంకితమై పోయానే కలువలా
3. ఎదవాకిలి తెఱిచానే కడలిలా
ఎదిరిచూసి అలిసానే వెన్నలా
ఎందులకీ జాగు నీకు వెన్నెలా
పదపడిరావే గోదారిలా
ప్రేమే శాశ్వతం-నాకు ప్రేమే జీవితం
ప్రేమతోనే శాంతిరా-ప్రేమలోనే తృప్తిరా
1. ప్రేమ పొందడమె ఒక వరము
ప్రేమించడమే సహజం
ప్రేమ ఉంటేనె బ్రతుకంతా నిత్య వసంతం
ప్రేమే సత్యము-ప్రేమే సర్వము
2. మొదటి చూపుకే ఎద స్పందిస్తే
అదే అదే ప్రేమ
ఏదిఏమైన ఎవ్వరేమన్న నిలిచేదే ప్రేమ
ప్రేమే తపస్సు-ప్రేమే ఒయాసిస్సు
3. మనసే ప్రేమకు ఆలయము
ప్రేమే మనిషికి దైవము
ప్రేమపరీక్షలొ నెగ్గితివా-భువికేతెంచునురా స్వర్గం
ప్రేమే చిరుగాలి-ప్రేమే జీవన జ్యోతి
హరిహర నందన అయ్యప్పా-అఖిలాండేశ్వర అయ్యప్పా
అమరేంద్రనుత అయ్యప్పా-శబరీనివాస శరణంఅయ్యప్పా
1. పంచభూతాత్మ హే అయ్యప్పా
పంచామృత ప్రియ అయ్యప్పా
పంచేంద్రియ జయ అయ్యప్పా
పంచగిరీశస్వామి పాహి అయ్యప్పా
2. అరిషడ్వర్గ వినాశక అయ్యప్పా
షడ్రస పోషక శరణం అయ్యప్పా
ఆరుఋతువుల్లొ ఆప్తుడవయ్యప్పా
షణ్ముఖ సోదర శరణం అయ్యప్పా
3. అష్టాదశాధ్యాయ గీతాత్మ అయ్యప్పా
అష్టకష్ట నివారణ అయ్యప్ప
అష్టాదశ సోపానధీశ అయ్యప్ప
అష్టదరిద్ర వినాశ అయ్యప్ప
పాడుట నావంతు సాయి
కాపాడుట నీవంతు షిర్డీ సాయి
వేడుట నావంతు సాయి
నా వేదన తీర్చగ రావోయి
1. నీవే ఇచ్చిన ఈ గొంతున -మాధుర్య మడిగితె మరియాదనా
నీవే మలచిన నా బ్రతుకున-అంతే దొరకని ఆవేదనా
శరణంటువేడుదు సాయి-కరుణిచేవాడవు నీవేనోయి
2. గుండెను గుడిగా తలపిస్తే మరి షిర్డీ యాత్రయె ఒక వరమా
అందరిలో నువు కనిపిస్తేసరి-మందిరమేగుట అవసరమా
పరీక్షలిక చాలు సాయి- ప్రార్థన విని ఆదుకోవోయి
3. తెలిసీతెలియక ఏవో వాగీ-నిను విసిగించితి ఓ యోగి
మిడిమిడి జ్ఞానంతొ మిడిసిపడీ-నిను మరిచానా నే మూర్ఖుడిని
పలుకుట నావంతు సాయి-పలికించేవాడవు నీవేనోయి
మురళీ లోలా మువ్వగోపాల
నువ్వు చిందేయగా చిలిపి కృష్ణా
కనువిందాయెరా బాలకృష్ణా
1. కాళింది మడుగులో-కాళీయుని పడగలపై
నర్తనమాడిన తాండవ కృష్ణా
దర్పము నణచిన వంశీ కృష్ణా
2. చిటికెన గోటిపైన గోవర్ధన గిరిని నిల్పి
లోకుల గాచిన గోపీకృష్ణా
ఘనత వహించిన గిరిధర కృష్ణా
3. పొన్నచెట్టుపైన నిలిచి-కన్నెల కోకలు దాచి
కన్నుల పొరమాన్పిన –గీతా కృష్ణా
కన్నెల ఎదదోచిన-మోహన కృష్ణా
4. యమునా నది తరంగాల-భక్తాంతరంగాల
రాసలీలలాడిన రాధా కృష్ణా
రాగడోల లూగిన మీరా కృష్ణా
గోదావరే నా ఎదురుగ ఉన్నా
తీరదులే నా దాహం
తీర్చదు ఏ ప్రవాహం
1. మండే వేసవి కాదు
ఇది ఎండమావే కాదు
పారే ఈ ఏరు –తీయని ఈ నీరు
తీర్చదులే నాదాహం-తీరనిదీ సందేహమ్
గుండెల మంటలు ఆర్పే కోసం
కురియదేల ఈ వర్షం
కాదా ఇది శ్రావణ మాసం
2. దాహంతోనే పయనం-ఈ జన్మకిదే శరణం
ఆశల నణిచేసి –ఊహల నలిపేసి
జీవశ్చవమై పోవే- మనసా శిలవై పోవే
కలిమీ లేముల కయ్యములోన
కట్టుబాట్ల సంఘర్షణ లోనా
ఎక్కడున్నదీ ప్రగతీ –మనసా నీ కింకేగతి
ఓ మనసా నీ కింతే గతి
నీలాల నింగిలో మిడిసిపడే జాబిలి
నీకన్న అందాల మోము గలది నాచెలి
1. తారకలకోసము తడబడుతు పరుగిడుతు
మధ్యమధ్యన మబ్బు చాటుగా దాగేవు
ఎందుకో దొంగాట ఎందుకీ సయ్యాట
పిలిచి పిలువకముందె వలచి వచ్చు నా చెలియంట
2. దూరాన దూరాన మినుకు మనే తారకలు
ఎందుకోయి ఎందుకు అవి వేనవేలు
నిన్ను మించి అన్ని మరపించు
నాచెలియ ఒకతె చాలయ్య చాలు నాకు
3. ఎందుకోయి నీ కింతటెక్కు
నెలలొ తరుగుతు కళలు కరుగుతు
చేతులు ముడుచుక కూర్చోవోయి
నాచెలియ అంద చందాలు పొగడుతు
అయ్యప్పా అయ్యప్ప ఏమని పొగడుదు నీ గొప్ప
మణికంఠా మణికంఠా నేనేమని పాడుదు నీ మహిమ
వేయి నాల్కలు నాకుంటే శేషుడిలాగా కీర్తింతు
శ్రవణపేయమౌ గొంతుంటే-నారదమునిలా స్తుతియింతు
1. దీక్షతీసుకోగానే-లక్షణాలు మెరుగౌతాయి
మాలవేయ నియమాలే-మా మనసును బంధిస్తాయి
మండల పర్యంతము-మావెంటే నీవుంటావు
మకరజ్యోతి దర్శనం-తోడుండీ చేయిస్తావు
2. అయ్యప్ప శరణం అంటే ఆకలీ దప్పులు మాయం
మణికంఠా శరణం అంటే కాళ్ళనొప్పులన్నీ నయము
ఏ దారినెంచుకొన్నా-చేర్చేవు సన్నిధానం
ఆధారభూతం నీవై-అందింతువు ముక్తి ధామం
సాకి:గురువులకు జగద్గురువీవనీ
’గురు’వారమ్మని పిలిచితి ’గురువా’! రమ్మనీ
ఓం సాయిరాం షిర్డీ సాయిరాం
ఓంసాయిరాం ద్వారక మాయిరాం
మాయలు చేసి భ్రాంతిలొ ముంచీ
నీ నుంచి దూరముంచుతావేమయా
1. చపలమైన చిత్తము-చేయనీదు ధ్యానము
వగలమారి నేత్రము-కనదు నిన్ను మాత్రము
పూర్వ జన్మ పుణ్యము-ఎరుగనంది ప్రాణము
చేతనైన సాయము-చేయకుంది దేహము
నా మాటే వినకుంది- నాప్రతి ఇంద్రియము
నీ దీవెన లేకుంటే -పొందను ఏ జయము
కరుణాంతరంగ పాహి పాహిమాం
2. నిన్ను నమ్ముకుంటిని-నడవలేని కుంటిని
చేయిపట్టినడిపించమని- నిన్ను వేడుకుంటిని
దారులన్ని మరిచాను-బేజారై నిలిచాను
అంధకార మార్గమంతా-ఆతృతగా వెదికాను
నీవే పరంజ్యోతివని-సత్యము నెరిగితిని
దారే చూపించమని నిత్యము కోరితిని
శరణాగతావన రావేవేగమే వేవేగమే
తప్పటడుగు వేయించకు
తప్పులు చేయించకు
పదిమందిలో నన్నెపుడు ప్రభూ
పలుచన చేయించకు
1. నా లోని అణువణువున ఆవరించి ఉన్న
అహంకారమంతటినీ అణచివేయవయ్యా
నే బట్టిన కుందేటికి కాలే లేదనువాదన
కరుణతోడ నానుండి తొలగించవయ్యా
2. మతిమరపును నాలో మరీ మరీ పెంచకు
ఆత్మ విశ్వాసాన్ని అసలే సడలించకు
తొందరపాటే నాకొక శాపంగా మార్చకు
మానవతను నాలో మరుగున పడనీయకు