Tuesday, July 28, 2009

మనసే మనిషికీ ఒక వరము
ప్రేమే మనిషికీ సర్వము
ఆ ప్రేమే చెదరిన నాడు-ఆ మనసే రగిలిన నాడు
జీవితమే ఒక శాపము- బ్రతుకే సంతాపము
1. ప్రేమించేది ప్రేమను పొందేదీ మనిషి యనీ
స్పందించేది స్పందింపజేసేది మనసని
తెలుసుకొనే మనసు నర్పించావు
ప్రేమకు మూలం ఎద స్పందననీ
మనసుకు అందం అనురాగమనీ
మనిషిగా ప్రేమను అందించావు
ప్రేమే నీకు ధర్మమని మనిషే నీకు సర్వమని
తెలుసుకొనే మనిషికై తపియించావు
2. ఓడడం జీవిత సత్యమని
చావడం మనిషికి నిత్యమని
తెలుసుకొనే తలవంచావు
మనిషికి గమ్యం శూన్యమనీ
ప్రేమకు త్యాగం తథ్యమనీ
తెలుసుకొనే మనసును బంధించావు
బ్రతుకే ఇక సన్యాసమనీ
త్యాగమే నీకు శరణ్యమని
ఆఖరికీ చేదు నిజం గ్రహించావు
3. ప్రేమకు ముందు బ్రతుకు సుఖవంతం
మనిషికి శాశ్వతమే వేదాంతం
ప్రేమకథలు నిత్య వ్యధలు అనంతం
ప్రేమ ఊబిలో దిగితే బ్రతుకే అంతం
నీ కోసమే ఈ జీవితం
నాహృదయమే నీకంకితం
నీవులేని ఈలోకం
చెలీ అంతా శూన్యమే
1. ఏది చూసినా నీరూపమే
ఏమి పాడినా నీ గానమే
ఎపుడు తలచినా నీతలపే
ఎవరుపిలిచినా నీ పిలుపే-చెలీ
2. నీవుంటె యుగమే క్షణము
లేకుంటె క్షణమొక యుగము
నీవే ప్రేమకు అర్థము
నీతోటి బ్రతుకే ధన్యము-చెలీ
3. సంసార రథమున సారథి నీవే
మనసార కొలిచే దేవత నీవే
నేను కోరేది నీ అనురాగం
అందుకేనా ఆరాధనం -చెలీ
జయ మంగళ హారతి గొను వేంకట రమణా
ఆర్థుల గను ప్రార్థన విను సంకట హరణ
నోరారా పిలిచినా పలుకవ దేవా
మనసారా కొలిచినా పరుగున రావా

1. ప్రాపంచిక చింతనలో పాపుల మైనాము
అరిషడ్వర్గాలతొపరి తాపులమైనాము
మా కన్నుల మాయ పొరలు తప్పింపగ రావా
మా ఎద చీకటుల తెఱలు తొలగించర దేవా

2. పరమార్థము మేమెరుగక అర్థము కోరేము
నీ పదసన్నిధి సుఖమెరుగక నిధులను అడిగేము
మదిలోపల నీ నామము మరువనీకుమా
కలనైనా మా తలపుల నిలిచియుండుమా
నెత్తిమీద ముల్లే మూటా
సంకలోనా పిలాజెల్లా
కూడిమేము నీ కాడికొస్తిమి ఓ నరుసయ్యా
కనికరించి కాపాడుమంటిమి దరంపూరి నర్సయ్య
1. పట్టెనామాలు కోఱమీసాలు పట్టుకొస్తిమి ఓ నరుసయ్యా
దీటుగా సింగారించవో దరంపూరి నర్సయ్య
పప్పుబెల్లాలు కుడుకలు పండ్లు నీకు ఫలారం ఓనర్సయ్యా
ఆరగించి నీ దయ ఉంచు దరంపూరి నర్సయ్య
2. పాడిపంటా పిల్లామేకా సల్లంగ సూడవో నరుసయ్యా
పాపాలనన్ని పోగొట్టె తండ్రీ దరంపూరి నర్సయ్యా
గంగలొ మునిగి తడిబట్టతోనే నీ గుడిచేరేము నర్సయ్యా
సంసార కూపం బహుజన్మ పాపం దరిజేర్చుకొ నర్సయ్యా
స్వామి తింతన తోంతోం-అయ్యప్పతింతన తోంతోం
స్వామి తింతన తోం-అయ్యప్పతింతన తోం
ఆళుదమేడకు మేము ఆనందముగ వస్తాము
కరిమలకు మేము ఇరుముడితో వస్తాము
నీలిమలకు మేము నీకృపకై వస్తాము
అప్పాచి మేడుకు మేము ఆర్తితో వస్తాము
1. శబరి మలకు మేము శరణంటూ వస్తాము
పద్దెనిమిది మెట్లు పరవశముగ ఎక్కేము
స్వామి దివ్యరూపం కనులారా కాంచేము
కాంతి మలన మేము మకర జ్యోతి చూస్తాము
మకరజ్యోతి మేము మనసారా చూస్తాము
2. స్వామియే శరణము శరణంటూ వస్తాము
శరణుఘోష నోరారా చెప్పుతూ వస్తాము
ఇహలోక బంధాలు విప్పుతూ వస్తాము
తెలియక నీత్రోవ తప్పుతూ వస్తాము
3. చిన్న చిన్న ఆశలతో చిత్తమునే చెఱిచేవు
మాయలెన్నొ కలిపించి మమ్ముల ఏమార్చేవు
వలదు వలదు స్వామీ వట్టివట్టి మాటలు
వలదు వలదు స్వామీ కనికట్టు చేతలు
వలదు వలదు స్వామీ ప్రాపంచిక చింతలు
వలదు వలదు స్వామీ వ్యర్థ ప్రయాసలు
4. దయచేయవయ్యా నీ దివ్య దర్శనం
కరుణించవయ్యా అయ్యప్పా కైవల్యం
ప్రసాదించు స్వామీ నీ పరమ పదము
విడవనులే స్వామీ అయ్యప్పా నీ పాదం
5. నీ చేతిలొ ఉంచా స్వామీ నా జీవితం
అర్పించా సర్వం బ్రతుకే నీకంకితం
అయినాను అయ్యప్పా నీతో ప్రభావితం
నీపాదసేవయే కావాలీ సతతం