Sunday, August 2, 2009

ఇది ఒక వర్షపు ఉదయం
ఈ నాడే పగిలెను నా హృదయం
ఇక ప్రతి ఉదయమ్-ఇదే ఉదయం
బ్రతుకే బాధల మయము
1. ఈ నాడు రగిలిన ఈ జ్వాలా
మదిలోన రేగిన గాలివాన
అలజడిని రేపినది ప్రేమా
బలియైనది అందాల భామ
2. రేయిలో వెన్నల కురిసిన వేళ
రాహువేనిను కమ్మినవేళ
మరపురాని తలపులెన్నో
చెరిగిపోని భావన లాయే
3. ఇక నీకు మిగిలిందేమిటి
దీనితో సాధించినదేమిటి
అవమానపు బంగారు పతకం
అధికారపు శృంగార మథనం
అందుకే అయ్యప్పా నిన్ను వేడుకున్నది
అందుకే అయ్యప్పా తోడు నీవన్నది
అందుకే అందుకే అందుకే అయ్యప్పా
స్వామి నీవె శరణము శరణమయ్యప్పా
1. ఆపద్బంధవుడన్న పేరు నీకున్నది
అశ్రితజన రక్షకుడను బిరుదు నీకున్నది
సర్వాంతర్యామివన్న ఖ్యాతి నీకున్నది
దీనుల మొరవిందువన్న వాసి నీకున్నది
2. పిలువగనే కరి గాచిన హరి తనయుడవీవు
గరళమునే గుటకేసిన హరపుత్రుడవేనీవు
తొలిపూజలు గైకొను గణపతికే సోదరుడవు
దేవసేనాపతికె నీవు ప్రియమైన అనుజుడవు
3. నీ దీక్ష గైకొంటె మోక్షము నిచ్చేవు
ఇరుముడినే తలదాల్చగ వరముల నిచ్చేవు
అయ్యప్పా శరణంటే మమ్మాదరించేవు
శబరిగిరిని దర్శించగ కైవల్యము నిచ్చేవు
నిన్ను చూడ మనసాయే
కంటినిదుర కరువాయె
ఒంటరిగా ఉండలేక
నా బ్రతుకే బరువాయే
కన్నీరే చెఱువాయే
1. ప్రతి ఉదయం రవి సైతం పలకరించ వస్తాడు
ప్రతి పున్నమిరేయిలో జాబిలి నవ్విస్తాడు
తలపులకే పరిమితమాయే
ఎద తలుపులు తెరువవాయే
ఏమిన్యాయం గుండె గాయం
చేయబోకే ఓ ప్రియా నా బ్రతుకే అయోమయం
2. అందాలను రాశిగ పోస్తే ఆభావన నీ రూపం
కోకిల కూజితమాస్వాదిస్తే ఆ మధురిమ నీ గాత్రం
ఊహలేమొ ఆకసమెగసే
వాస్తవమే వెక్కిరించే
వరములీవే ప్రణయ దేవీ
నేనోపలేనే విరహం-అవనీ నీలో సగం
చేసింది నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసింది నీవే పిచ్చివాడని
చెలీ జీవితం స్నేహితం నీకు బొమ్మలాట
ప్రణయము హృదయము నీకు నవ్వులాట
1. క్రీగంటి నీచూపులే మన్మధుడి బాణాలు
కవ్వించు నీ నవ్వులే తీస్తాయి ప్రాణాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
2. నడుము వంపులోనా ఇసుక మైదనాలు
లావాను ఎగజిమ్మే హిమవన్నగాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
3. నీ హావ భావాలే మలయ మారుతాలు
నీ చిలుకపలుకులన్ని తేనె జలపాతాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
4. వణికించే చలికాలంలో విరహాగ్ని రగిలిస్తావు
ముక్కుమూసుకొన్నమునులను-ముగ్గులోకి దించేస్తావు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
శ్రీ హరి నరహరి
శ్రీ ధర్మపురి హరి శ్రీ చక్రధర హరి
ఎందువెదకి జూచినా అందెగల నృకేసరీ
1. ఒక పరి మత్స్యమువై ఒకపరి కూర్మమువై
ఒకపరి వరాహమువై తదుపరి నరహరివై
వెలసినట్టి నిలిచినట్టి స్తంభసంభవా హరీ
2. వందన మిదె గొనవేర ఉగ్ర మహోగ్ర భయాకార
ఆశ్రితజన పరిపాలా మా కామిత మోక్షప్రదాతా
నిన్నె నమ్మి నిన్నె వేడు నన్ను బ్రోవవా హరీ
3. ధర్మపురీ మహాక్షేత్రం-హరిహర సహిత పవిత్రం
పాప పరీహారార్థం –గౌతమీ పుణ్యతీర్థం
ముక్తికోరి నిన్ను జేరు (హరి) దాసపోషకా హరీ
ఏడు కొండలా వెంకటేశ్వరా గిరి దిగి రారా
జాలి చూపి నువు జాగు సేయకా పరుగున రారా
ఓ దేవా...రావేరా.....రావేరా....రావేరా
1. మును కరిని గావరాలేదా –ద్రౌపదిని ఆదుకోలేదా
నీ మహిమ మరచి నీ విధిని విడిచి ఈ మౌనమేలనయ్యా
కలిలోనదైవము నీవే-కలనైన దర్శనము నీవే
వేద సంభవా దీన బాంధవా తిరుపతిపురవాసా
వేంకటరమణా ఎన్ని పేరులని నిన్ను పిలవను
ఎన్ని రీతులని కొలువను ఓ దేవా
2. నా ఎదను కోవెలగజేసీ నిను పదిల పఱచుదామంటే
కనులుమూసుకొని కరుణమానుకొని శిలవైనావా
నీ నిదుర వదలజేసీ నిను మేలికొలుపుదామంటే
పాడకూడదని స్వరము నీయకా మూగజేసినావా
సంకట హరణా దిక్కు నీవని శరణు వేడు నా గోడే వినవా
3. నీ దరిని జేరరాలేను-నువు గిరిని వీడి రాలేవు
నీకు దూరమై జగము శూన్యమై జీవించేనా
నా మనసే నీవశమైతే బ్రతుకే అర్పితమైతే
నా కలములోన నాగళములోనా నెలకొనలేవా
శ్రీశ్రీనివాసా పిలిచి పిలిచి నేనలసిపోయినా దయరాదేలా
మైత్రీ దివస శుభాభినందనలు!!
విడరాని బంధం మాకే ఉన్నది
అదే మాకు అందం స్నేహితం అన్నది
1. మా హృదయంలొ అంతా స్నేహమే
ఏనాటికైనా ఒకరికొకరం ప్రాణమే
యుగాలేమారిపొయినా-తుఫానే ఎదురైనా
ఎప్పుడైన గాని చెదిరిపోనిదే స్నేహం
అనురాగ బంధం-అనే పెన్నిధి
అదే మాకు అందం స్నేహితం అన్నది
2. స్నేహానికే జీవితం అంకితం
శాశ్వతం అంటె అర్థం స్నేహితం
పసిపాపకైనా-పరమాత్మకైనా
ధనమే లేకపొయినా-గుణమే లేకపొయినా
ఎప్పుడైన గాని కావాలి స్నేహం
కత్తి కన్న ఎంతో పదునై ఉన్నది
అదే మాకు వరము స్నేహితం అన్నది

3. కులమేదైన మతమేదైనగాని-దేశమూ భాషలూ వేరైనగాని
ఏవాదమున్నా మరే భేదమున్నా-ఏరంగుఉన్నా మరే రూపు ఉన్నా
ఏది ఏమైనగాని కలిసేది స్నేహం-నిలిచేది స్నేహం
సదా మేము మనకై కోరుకుంటున్నది
అదే మేము పంచే స్నేహితం అన్నది