Monday, August 3, 2009

ఎందున్నావో నా చెలి నాపై లేదా జాలీ
నీకై చూచి నీకై వేచి కన్నులు కాయలు కాచెనే
1. నాపైన ఏమైన కోపమా
ఇది నా పాలిటి శాపమా
ఏల కనరావు కోమలీ
జాలి లేదా జాబిలీ
2. ఊయలలూపమన్నానా
జోల పాడమన్నానా
నిన్నే వరమైన కోరానా
ఈ నాకోరిక తీరేనా
3. కినుక మాని రావా
కరుణజూపలేవా
మదిలో నిలిచి పోయావే
నిన్నే మరువకున్నానే
కనుమూసినా నా కనుతెరచినా
కలలోను ఇలలోను నీవేలే
నాకవితల్లొ భవితల్లొ నీవేలే
1. క్షణాలే యుగాలై కదలాడెనే
నరాలేతెగేలా మెదడాయెనే
రావేలా జాగేలా వరాలా జవరాల
నాధ్యానం నా గానం నీకోసం నీ కోసం
2. నిన్నటి వ్యధనే మరిచాను
రేపటి చింతను విడిచాను
నీ రూపం అపురూపం రేపేనే ఎద తాపం
మదిలోను గదిలోను నీ నామం నీనామం
మేలుకో నరహరే మేలుకో
ఏలుకో ధర్మపురి హరే ఏలుకో –మమ్మేలుకో

1. నిన్న అందరి కోర్కెలు తీర్చగా
నిశిలొ అదమరచి నిదురించేవా
భానుడుదయించె మేలుకో
బాధలను కడతేర్చ మమ్మేలుకో

2. ఆశలనెన్నో కలిపించేవు
అంతలొ నిన్నే మరపించేవు
వరదాభయ ఇది భావ్యమేనా
నరసింహా నీ కిది న్యాయమౌనా

3. మాయానిలయం ఈ లోకం
విషవలయం ఈ జీవితం
మమకారములే తొలగించుమా
నీ కరుణమాపై కురిపించుమా

4. తూరుపు సింధూరం
వెలికి వచ్చెను నీకోసం
నీవే నిండిన నా హృదయం
నీ పూజకు కోసిన మందారం

5. చదివేము నీకై సుప్రభాతాలు
పాడేము ఓదేవా మేలుకొలుపులు
హాయిగ వింటూ శయనించేవా
ఆదిశేషుని పైన పవళించేవా

6. మాయమ్మ మాలక్ష్మి నీవైన చెప్పవే
మాపురవేల్పుని మేలుకొలుపవే
పొద్దెక్కిపోతోంది లేవమని
సద్దుమణిగాకా తిరిగి బజ్జోమని

7. దూరతీరాలనుండి భక్తులు వచ్చారు
గోదారినీటిలో నిండా మునిగారు
నీరు వడయుచునుండ నీగుడి చేరారు
చలికి పాపము వారు వణుకుతు నిలిచారు

8. పాపులను దునుచుటకు నీవే
జాగేల సంసిద్ధుడవు కావే
నారసింహేశ మేలుకో
దష్టసంహారా మేలుకో

9. భూసురుల వేద మంత్రాలతో
భక్తుల గోవింద నామాలతో
మారు మ్రోగెను నీదు ఆలయం
మెలకువ కాదంటె నమ్మరీజనం

10. దారి చూపర దేవ దేవా
చీకటి నుండి వెలుతురు లోనికి
దరిజేర్చరారా నారసింహా
అజ్ఞానము నుండి జ్ఞానావనికి
మార్గమేది ప్రహ్లాద రక్షకా
వేదననుండి నీపద సన్నిధికి
మేలుకో మమ్మేలుకో
ఏలుకో మమ్మేలుకో
రావేల మేఘమాలవై దాహాలు తీర్చగా
వేచెదనే జాబిలి కొఱకై వేచే చకోరిలా
1. నక్షత్రము నడిగితె నేస్తం-నాబాధలు తెలిపేది
చిరుగాలితొ పలికితె నేస్తం-విరహాలను తెలిపేది
2. దూరాలలొ నిలిచినగాని-ఎద భారము నెరుగవనా
నీ కౌగిట కరిగే క్షణమే-నాపాలిటి వరమగును సుమా
3. మన సంగమ మధురస్మృతులే-మదినే కలిచేను ప్రియా
తలపుల నువు నిలువగనే-ఎదలో గుబులవును ప్రియా
ఒకే ధ్యాస నీపైన చెలియా
ఒకే ఆశ నీపైన చెలియా
ఒకే బాస నీతోటి చెలియా
ప్రేమించా ప్రేమించా నిన్నే నా ప్రియా

1. తొలిసారి మనకలయికే-ఏడేడు జన్మాలకే గురుతులే
కలసిన మనచూపులే-విడరాని బంధాలకే ఋజువులే
కనుమూసినాతెఱచినా-అనుక్షణము నీరూపె కదలాడెనే
ఉఛ్ఛ్వాసనిశ్వాసలో-నీతలపులే మెదిలెనే
నీవులేక జీవనం-దట్టమైన కాననం
నీవులేనిఏక్షణం –బ్రతికున్ననూ మరణం

2. నీలాల నీకురులు-సవరించక నాకురులు
మీనాక్షినీకనులు-చలియించరా మునులు
చక్కనైన నీ నాసిక-బ్రతుకున కది చాలిక
చిరునవ్వు అధరాలు-అమృత తుల్యాలు
ఎంతవర్ణించినా –అదితక్కువేనీకు
ఎంతసేపు చూసినా-తనివితీరదే నాకు
పక్షపాతి ఆబ్రహ్మ-అందమంత నీకే ఇచ్చే
దయామయుడె ఆబ్రహ్మ-అదినాకు అందనిచ్చె
నీ మాయలొ పడితినయ్య అయ్యప్పా
నేను పిచ్చివాడినైనాను అయ్యప్పా
నీ గారడి నాపవయ్య అయ్యప్పా
నేను వెర్రివాడినైనాను అయ్యప్పా
మొదటికే మూఢుణ్ణి జగమెరుగని జడుణ్ణి
కరుణగాంచవయ్య స్వామి అయ్యప్పా
కటాక్షించవయ్య నన్ను అయ్యప్పా
1. నలుదిక్కుల పరికింతును అయ్యప్పా
ఎక్కడ నీవుందువొయని అయ్యప్పా
శరణు ఘోష వల్లింతును అయ్యప్పా
ఎప్పుడు విందువొయని అయ్యప్ప
2. ప్రతి స్వామికి మ్రొక్కెదను అయ్యప్పా
ఎట్టుల ఎదురౌదువొయని అయ్యప్పా
ప్రతిమెట్టుని ఎక్కెదను అయ్యప్పా
పద్దెనిమిది మెట్లేయని అయ్యప్పా
3. మాతకడకు ప్రీతితో వస్తావని అయ్యప్ప
వేంకటెశు కోవెలకు వెళ్ళెదను అయ్యప్పా
పితరునిపై ప్రేమతో అరిగెదవని అయ్యప్పా
విశ్వనాథ ఆలయమును దర్శింతును అయ్యప్పా
అందుకో ఓ మారుతీ అందుకో మా హారతీ
ప్రేమతొ భక్తితొ అందరమిచ్చే హారతీ
మంగళ హారతీ మంగల హారతీ
1. తెలిసీతెలియని జ్ఞానముతో-తప్పులనెన్నో చేసాము
మంచీ చెడులను ఎంచకనే-వంచనలెన్నో చేసాము
మన్నించుమా మము మన్నించుమా
మన్నించుమా ఓ వీర హనుమా
తప్పులన్నిటిని మన్నించి తెలియక చేసామని ఎంచి
మమ్ముకావుమా హనుమా హారతి గొనుమా
2. విద్యలనిమ్ము పవన సుతా –సంపదనిమ్ము అంజని పుత్రా
అభయము నిన్ను ఆంజనేయా-సుభముల నిమ్ము రామభక్త
నే నమ్మినా దైవానివి-పరమేశును రూపానివి
మాఇలవేల్పువు నీవయ్యా-కొండగట్టునా వెలిశావయ్యా
నీవు దప్ప మాకెవరూ దిక్కే లేరయా
శ్రీ ధర్మపురి వాసా శ్రీ లక్ష్మి నరసింహా
వెలసినావు ధరలో మహాపాపనాశా సదా సుప్రకాశా
1. ప్రహ్లాదునేనుగాను చిత్తమును నిల్పలేను
శేషప్పనైనా గాను శతకమును రాయలేను
ఏదియూ ఎరుగని లోకమే తెలియని
నేనొట్టి పసివాడను
2. ఏ జన్మపుణ్య ఫలమో నీ సన్నిధిని పొందేను
ఏ కర్మలోని బలమో నీ కరుణ లభియించేను
పాపమో పుణ్యమో తప్పులో ఒప్పులో
తెలియకనె చేసాను నేను
3. మాలోని పాపాలన్ని తొలగించు మాదేవా
మాశోకమోహాలన్నీ పరిమార్చుమో ప్రభువా
శరణము వేడెద కరుణయే జూపవా
నీదరికి మముజేర్చవా