Saturday, December 25, 2010

“మా ’నవ’ కోయిలా!”

“మా ’నవ’ కోయిలా!”

అనుపమా! అభినవ పికమా!
అనుపమా!సార్థక నామధేయమా!!
సరస్వతే నీకు నేస్తము
సంగీతమే నీ సమస్తము

1. కలవరించగా
చేష్టలు నిలువరించగా
హరి నీ హృదయమే హరించీ వరించెగా
నీ సగభాగమై అవతరించగా తరించెగా

సరస్వతే నీకు నేస్తము
గానల’హరి’యే నీ సర్వస్వము

2. జ్ఞాన దాయిని
విజ్ఞాన వాహినీ
మేధావినే తొలుత నీ గర్భాన ఉద్భవించే
సుమేధ్ గా ప్రమోదమై ఆవిర్భవించే

సరస్వతే నీకు నేస్తము
ప్రజ్ఞా ’పాట’వాలే నీ సొంతము

3. వరవీణా మృదుపాణీ
సకల కళాస్వరూపిణీ
శ్రీవాణియే మలి నీ తనువున ఉదయించే
సుస్వరమే సుకృతిగా ప్రభవించే

సరస్వతే నీకు నేస్తము
సుమధుర గాత్రమే నీ అస్త్రము

Friday, December 24, 2010

“ఏదో రాయి”

“ఏదో రాయి”

రాయివై పోయినావా
చెలీ పరాయివై పోయినావా
నట్టనడి సంద్రాన నా బ్రతుకు నావా
ముంచేసినావా-నను వంచించినావా

1. సూదంటురాయిలా ఆకట్టుకొన్నావే
గీటురాయి మీద గీసి నాడి పట్టుకొన్నావే
తూనికరాయితొ మనసును సరితూచుకొన్నావే
కలికితురాయిలా సిగ దాల్చుకొన్నావే

నట్టనడి సంద్రాన నా బ్రతుకు నావా
ముంచేసినావా-నను వంచించినావా

2. కొక్కిరాయిదొంగజపం చేస్తావని అనుకోలేదు
కీచురాయిలా కఠోరంగ రొద చేస్తావనుకోలేదు
కల్తీ సారాయిలాగ ముప్పుతెస్తావనుకోలేదు
ప్రేమ పావురాయి గొంతు నులిమేస్తావనుకోలేదు

నట్టనడి సంద్రాన నా బ్రతుకు నావా
ముంచేసినావా-నను వంచించినావా

Thursday, December 2, 2010

ప్రే-మ-(మ)-ర-ణం

రచన :రాఖీ ॥ ప్రే-మ-(మ)-ర-ణం

నీ చెంత నీ మనసు ఉందనీ-కాసింత నాకు చోటుందనీ
తిరిగాను భ్రమరంలా-తికమకగా భ్రమలోనా

ఇవ్వడానికేమీ లేదనీ-నవ్వడానికే నీవనీ
జాలిగ నే చూసానా- జాగు నే చేసానా..

ప్రేమా..ప్రేమా నీవింత కౄరమా..
నిన్ను కోరు కోవడమే నా నేరమా...

1.ఎరుగలేక పోయాను-దొరకని దానికై వెతుకుతున్నానని
తెలుసుకోక పోయాను-కన్నుమిన్ను గానక బతుకుతున్నానని

తొలిచూపులోనే పడిపోయానని-పడిలేచే లోగా కోల్పోయానని
కోల్పోయినదెప్పుడు తిరిగిపొందలేమని-పొందలేని దెప్పుడూ తీయనైనదేనని

ప్రేమా..ప్రేమా నీవింత కౄరమా..
నిన్ను కోరు కోవడమే నా నేరమా...

2.అయిపోయిన పెళ్ళికినే బాజా వాయిస్తూ-కరిగిపొయిన కలనే కలవరిస్తూ
పగిలిన నా హృదయం అతికించేస్తూ-అతకలేక అంతలోనె అస్తవ్యస్తమనిపిస్తు

చెప్పడానికేమీ..లేనే లేదనీ-లేదనే మాటకూ..అర్థం శూన్యమనీ
శూన్యమనే దున్నప్పుడు లేనిదెలా అవుతుందని-అవ్వాల్సినదెన్నడూ కాక తప్పలేదనీ

తప్పలేని దేదీ తప్పించు కోలేమని-తప్పైనా ఎప్పటికో తప్పదనీ..అయినా అది గొప్పదనీ
ఎరిగిన నామనసే పిచ్చిదనీ-అమాత్రం తెలియకుంటె మరీ వెర్రిదేననీ..నేననీ నీవనీ..లేమనీ

ప్రేమా ప్రేమా ధిక్కారమా..ఇది కౄరమా..పరిహాసమా..పరితాపమా..
ఇవ్వడానికేమీ లేదనీ-నవ్వడాని కే నీ వ నీ......


Listen to నీ చెంత నీ మనసు ఉందనీ by rakigita9 #np on #SoundCloud
https://soundcloud.com/rakigita9/5thdjjpzpob5

Wednesday, December 1, 2010

“ మరో మొహింజదారో ”

“ మరో మొహింజదారో ”
(చలో ఎక్ బార్ ఫిర్సే అజ్నబీ బంజాయె హమ్ దోనో...స్పూర్థి తో..పల్లవి లో రెండు పంక్తులు)

చెలీ ఒకసారి మనమే -అపరచితులవుదాము ఈ క్షణమే
తప్పులను సవరించ గ’మనమే - జీవితం బృందావనమే

1.మోడువారిన కొమ్మ సైతం- తొలకరికి చిగురించేను
బీడు వారిన నేలసాంతం- చినుకులకు పులకించేను
పడిలేచే కడలి తరంగం-అలుపె‘రుగునా నింగి కోసం
సుడితిరిగే వాగు పయనం-ఆపునా అడ్డుంటె మాత్రం
నేస్తమా..ఎందుకనుమానం-నమ్మికకు ఏది కొలమానం
సహజమే బేధ భావనం-సర్దుకొనగలిగితేనె పూవనం

2.మనసునెరిగి మనలేకుంటే- ప్రత్యక్ష నరక యాతన
అంకింతమై మసల కుంటే- ప్రతిక్షణం తీవ్ర వేదన
నీవు నేను వేరనుకోంటే- వ్యధలన్నిటి కదె మూలం
నీలో లయమైనాను నేస్తం-నిగ్గు తేల్చాలి ఇక కాలం
ఈ స్థితికే నాదే దోషం-చేసుకోనిక నన్ను మోసం
తలను వంచాను నీ ముందు-ఇంతకంటె నేనేమందు

Friday, November 26, 2010

“’కమ్మ’-నీ” గీతిక

“’కమ్మ’-నీ” గీతిక

ఎందుకమ్మా ఓ కమ్మా-నీకు అంత సహనం (కమ్మ=కాగితం=paper)
నేలకైనా ఉందా అమ్మా-నీ అంత సత్వగుణం
ఎపుడైనా వస్తే భువికే కోపం-తెస్తుంది తెగటార్చే భూకంపం
దెబ్బతింటె భూ పర్యావరణం-రాస్తుంది జీవ జాతికే మరణ శాసనం

1. స్వఛ్ఛమైన నీ మనసుపై-పిచ్చి రాత రాస్తారు
శ్వేతవర్ణ దేహం పైన -గీతలెన్నొ గీస్తారు
కలాలతో కఠినంగా రాసి గాయం చేస్తారు
ముద్రించే తరుణంలో-యంత్రాల్లో నలిపేస్తారు
చరిత్రనే మోసుక వచ్చిన ఘన చరితే నీదమ్మా
నిన్ను మఱచి ఏమరిస్తే మాకు భవిత లేదమ్మా

2. వ్యాసవాల్మీకాదులు –అక్కున నిను జేర్చారు
కవిత్రయము నిన్నెపుడూ పుత్రికగా చూసారు
అష్ట దిగ్గజాలు నీకు సాష్టాంగ పడ్డారు
జ్ఞానపీఠాధిరోహులు వేలుపుగా కొలిచారు
వెదురు నిన్ను కన్న తల్లి మా కల్పవల్లి
వేణువే నీకు చెల్లి ఓ పాలవెల్లి

3. జ్ఞానమొసగు దేవతగా నిన్నారాధిస్తారు
నేర్చుకున్న అనుభవాలు నీలొ పదిల పరిచేరు
అనుభూతులు పంచుకొని చరితార్థను చేస్తారు
తప్పుగా భావించకమ్మా-తల్లిగ నిను ప్రేమిస్తారు
ఏది చేసినా గాని ఉభయ కుశలోపరే నమ్మా
బాధ కలిగించినా సదుద్దేశమే గదమ్మా

“కుంచాకు పావుశేరు –అయినా సరె నీ తీరు-నా కోరిక తీరు ”

“కుంచాకు పావుశేరు –అయినా సరె నీ తీరు-నా కోరిక తీరు ”

కొల్లగొట్టావు సర్వం-నా మనసుతో సహా
కోరుకున్నదేమి నిన్ను-ఓ చిరునవ్వు మినహా
చిన్న చిన్న తీపి గురుతులె-అనుభూతి మిగులుస్తాయి
చిరు చిరు చిరు సంగతులన్నీ-ఆహ్లాదమనిపిస్తాయి

1. చుక్కలొచ్చి రాతిరినే-సుందరంగ చేస్తాయి
కలలొచ్చి నిద్దురలో కమ్మదనం తెస్తాయి
హరివిల్లు నింగికే అలంకార మవుతుంది
వానజల్లు నేలకే అప్తురాలు అవుతుంది
చిన్న చిన్న తీపి గురుతులె-అనుభూతి మిగులుస్తాయి
చిరు చిరు చిరు సంగతులన్నీ-ఆహ్లాదమనిపిస్తాయి

2. నీ ఎదలో తొంగి చూస్తే-దొరికేను నా ఆచూకి
నీ చిత్తం మొత్తం వెతికితె-ఉంటుంది నా చిరునామా
బింకమెంత ప్రదర్శించినా- ఆంతర్యం తెలియదనా
పైకివ్యతిరేకించినా-అంతరంగ మర్మమెరుగనా
చిన్న చిన్న తీపి గురుతులె-అనుభూతి మిగులుస్తాయి
చిరు చిరు చిరు సంగతులన్నీ-ఆహ్లాదమనిపిస్తాయి

Thursday, November 25, 2010

“రంగుల వల(పు)”

“రంగుల వల(పు)”

శిథిలమైంది గుండె గుడి- ఇంకింది కంట తడి
అలసినాను వెంటపడి- అందుకోలేక చతికిలబడి

1. తీరాన్ని చేరలేవు - కడలికెరటాలు
దాహాన్ని తీర్చలేవు- ఏ మరీచికలు
ఇంద్రధనుసు నెప్పుడూ -సంధించలేము
ఈ మనసునెవ్వరం -బంధించలేము
ఆకాంక్షల అరణ్యరోదన -అడియాసల నిత్య వేదన

2. వలనే అని తెలిసినా -వలపులోన పడ్డాను
దీపకళిక మోహంలో -శలభమే అయినాను
సాలెగూడు సంగతినెరిగీ-కీటకమై వాలాను
వేటగాడి వేణుగానపు-హరిణమై చిక్కాను
ప్రణయమా నీకు జోహారు-నువ్వేఅందాల రక్కసితీరు

Wednesday, November 24, 2010

“(మెటీ) రియల్ లవ్"

“(మెటీ) రియల్ లవ్"
సెల్ ఫోన్ నేనైతే చెంపల చుంబింతలు
నిలువుటద్దం నేనైతే అందాల వింతలు
వేసుకున్న డ్రస్ నేనైతే వెచ్చనికౌగిలింతలు
వేలాడే చున్నీనైతే ఎక్కడో గిలిగింతలు

మనిషిగా మరణించైనా జన్మలేవొ ఎత్తుతుంటా
నిర్జీవ వస్తువునై నిన్నేనే హత్తుకుంటా

1. నీ చేతిలొ పెన్నునైతే పెదాలపై పదనిసలు
మణికట్టున వాచ్ నైతే క్షణక్షణం సరిగమలు
చదువుకునే బుక్కునైతే ఎదపై నిదురింతలు
నిద్దురలో డ్రీమ్ నైతే పదేపదే కలవరింతలు
మనిషిగా మరణించైనా జన్మలేవొ ఎత్తుతుంటా

నిర్జీవ వస్తువునై నిన్నేనే హత్తుకుంటా
2. ఇంటిలోని టీవీ నైతే కళ్ళప్పగింతలు
తాగే టీకప్పునైతే నీ నాలుక చప్పరింతలు
వొంటికి నే సోప్ నైతే చెప్పలేని పులకింతలు
పదాలపసిడి పట్టీనైతె హాప్పీ వెయ్యింతలు

మనిషిగా మరణించైనా జన్మలేవొ ఎత్తుతుంటా
నిర్జీవ వస్తువునై నిన్నేనే హత్తుకుంటా

3. నువ్వుచూసె కార్టూనైతే ఫక్కున నవ్వింతలు
నువ్వుగనని వండర్ నైతే వొళ్ళు జలదరింతలు
ఊహించని గిఫ్ట్ నైతే అహా థ్రిల్లింతలు
నువ్ మెచ్చె సాంగ్ నైతే మనసు తుళ్ళింతలు

మనిషిగా మరణించైనా జన్మలేవొ ఎత్తుతుంటా
నిర్జీవ వస్తువునై నిన్నేనే హత్తుకుంటా

Saturday, November 13, 2010

మనసున మనసై...

మనసున మనసై...

గాలికిపెట్టిన ముద్దు-నీ చెంపను తాకిందే
నన్నే తాకిన నీరు- నీ వొంటిని తడిపిందే
నాపైవాలిన సీతాకోక చిలుక నీ చెక్కిలి నిమిరిందే
నే పట్టిచూసిన కొత్తకోక నీ తనువును చుట్టిందే
తప్పుఅనిఅనగలవా-తప్పుకొని మనగలవా
తప్పనిసరి తోడైనప్పుడు-తప్పించుకొనగలవా

1. కాటుకై మారినేను కంటికే అందమిస్తా
హారమై మెడలోచేరి మేనుకే వన్నె తెస్తా
శిరోజాల రోజాపూవై సొగసులే పెంచేస్తా
చెవులకే జూకాలై సోయగాల నందిస్తా
తప్పుఅనిఅనగలవా-తప్పుకొని మనగలవా
తప్పనిసరి తోడైనప్పుడు-తప్పించుకొనగలవా

2. చేతులకు గాజులుగా సొబగులే కలిగిస్తా
పాదాల మంజీరాలై నాదాలు పలికిస్తా
మనసులోమనసును నేనై నిన్నంత ఆక్రమిస్తా
మోవిపై చిలిపినవ్వునై కడదాక నివసిస్తా
తప్పుఅనిఅనగలవా-తప్పుకొని మనగలవా
తప్పనిసరి తోడైనప్పుడు-తప్పించుకొనగలవా

నిను వీడని నీడను

నిను వీడని నీడను

నువు వద్దని అంటూనే ఉన్నా- నీ వద్దనె నేనుంటున్నా
చీదరించుకొన్నాగాని-ఛీత్కరించు కొన్నగాని
చూరుపట్టుక వ్రేలాడుతున్నా-నీడ లాగ వెంటాడుతున్నా

1. అపోహలోనే బ్రతికేస్తున్నావు- అపార్థాలకే తావిస్తున్నావు
ఊహకు మాత్రమె పరిమితమన్నా
బంధం నమ్మకున్నావు-భయం పెంచుకున్నావు
నీ తప్పేం లేదులే చుట్టూ లోకం అలాంటిది
నీ యోచన అంతేలే-నీ వయసే ఎదిగీఎదగనిది

2. తాడు చూసి తత్తరపడకు-పామనుకొని బిత్తరపోకు
పసుపుతాడు కాబోదు ఉరితాడసలేకాదు
మనసిచ్చేస్తాడు కడదాకా-తోడొచ్చేస్తాడు
కంటికి రెప్పలా వీడు కాపాడుతాడు
ఎందుకో తెలియదులే పూర్వజన్మ బంధమేమో
ఎప్పటికిక తేలునొలే-బదుల్లేని ప్రశ్నేనేమో

Friday, November 12, 2010

మౌన వీణ

మౌన వీణ
ఈ ఉదయ వేళలో-నీ హృదయ సీమలో
నాపై దయ రాదేలనో-ఈ అలక్ష్యమేలనో
శుభోదయం కానేకదమ్మా-నీ బదులే లేకుంటే
అయోమయం అవుతుందోయమ్మా-నువ్వే కనరాకుంటే

1. నా కన్నులకారాటం-నిన్ను చూడాలని
నా మనసుకు ఉబలాటం-ఏదో తెలపాలని
చూపులు మాటాడ లేవు-పెదవులసలు విచ్చుకోవు
గుండె గొంతులోకి వచ్చి-ఊపిరాడకుంటుంది-ఉక్కిరిబిక్కి రవుతుంది
శుభోదయం కానేకదమ్మా-నీ బదులే లేకుంటే
అయోమయం అవుతుందోయమ్మా-నువ్వే కనరాకుంటే


2. ఇంకా తెలియదేమని-ఎక్కడో అనుమానం
తెలిసీ నటిస్తావనీ-నాకు గట్టి నమ్మకం
నేను తప్పుకోలేను-నువ్వు ఒప్పుకోలేవు
అడుగడుగున ఎన్ని మలుపులో-విధి ఆడే నాటకంలో-ఈ వింతనాటకంలో
శుభోదయం కానేకదమ్మా-నీ బదులే లేకుంటే
అయోమయం అవుతుందోయమ్మా-నువ్వే కనరాకుంటే

వీడుకోలు-వేడికోలు

వీడుకోలు-వేడికోలు
నువ్వెళ్లిపోతానంటే –గుండెల్లొ గుబులవుతుంది
నువుకనుమరుగవుతూ ఉంటే-కళ్ళల్లొ వరదవుతుంది
నువ్వులేని ప్రతిక్షణం- వెలితి గానె ఉంటుంది
నీ రాక కోసమే-మది తపించిపోతుంది
ఎలా తెలుపనే చెలిమీ-ఎదలొ అనుభూతిని
ప్రణయమూ పరిణయమేనా- ప్రేమకు పరమావధి

1. మనిషిగా ఎక్కడ ఉన్నా –మనసు నిను గాలిస్తుంది
ఆచూకి పట్టలేక- తల్లడిల్లి పోతుంది
ఏ పని నే చేస్తూ ఉన్నా-ధ్యాసంతా నీదవుతుంది
ఏకాగ్రత కుదరక ఎపుడు- అలజడి చెలరేగుతుంది
ఎలా తెలుపనే చెలిమీ-ఎదలొ అనుభూతిని
ప్రణయమూ పరిణయమేనా- ప్రేమకు పరమావధి

2. అమ్మనైన తలపించే –ఆత్మీయత కురిపిస్తున్నా
ఎనలేని నా అనురాగం -నీకెంత చులకనో
నాన్ననైన మరపించే-ఆప్యాయత పంచుతున్నా
తులలేని నా అభిమానం-నీకెంత పలుచనో
ఎలా తెలుపనే చెలిమీ-ఎదలొ అనుభూతిని
ప్రణయమూ పరిణయమేనా- ప్రేమకు పరమావధి

Monday, November 8, 2010

నీ నవ్వే చాలు...

నీ నవ్వే చాలు...

ఎవరెస్ట్ ఎక్కితేనె విజయమా- చంద్రుడిపై కాలిడితే ఘనకార్యమా
సప్తసాగరాలీదితే సాహసమా- జగజ్జేత కావడమే సంబరమా
నీ చిరునవ్వుకేదీ సరితూగదు-నీ మనసుగెలువ లేనప్పుడు ఏదీ గెలుపవదు

1. అంబానీ ఆస్తినంత నీ పేర రాస్తాడు
ఒబామా అధ్యక్షపదవిని వదిలేస్తాడు
అబ్దుల్ కలాం నిన్ను అర్ధాంగిగ కోరుతాడు
బిన్ లాడెనైన లొంగి నీకు మోకరిల్లుతాడు
రాజ్యాధినేతలంత నీ నవ్వుకు బానిసలు
వీరాధివీరులంత నీ నవ్వుకు దాసులు

2. చిరునవ్వుతొ నువ్వడిగితె తెలంగాణ ఇస్తారు
కాశ్మీరును కోరుకుంటె పాకిస్తానె ఇస్తారు
అందాల పోటీలు నీవల్ల బందవుతాయి
సన్యాసం వైరాగ్యం మటుమాయ మవుతాయి
నీ కనుచూపుకై పదేపదే ఛస్తారు
ఎవరైనా నీ నవ్వుకై చచ్చీ బ్రతికొస్తారు

“నిను గనని బ్రహ్మని”

“నిను గనని బ్రహ్మని”

ఎంతమందిని పంపిస్తావు ఎర్రగడ్డకు
వేలమందిని చేర్చినావు వైజాగుకు
ఎరుగనట్టె ఉంటావు నంగనాచిలా
కొంపలే ముంచుతావు నవ్వుల ’వర’దలా

1. నిన్ను చూసి శిలలైనా చైతన్యమవుతాయి
నీ అందం తట్టుకోక జీవులు స్థాణువులౌతాయి
నాట్యశాస్త్రమంతా నీ నడకల కలబోత
నిను మలచినదెవ్వరని నివ్వెర పడెనే విధాత
ఎరుగనట్టె ఉంటావు నంగనాచిలా
కొంపలే ముంచుతావు నవ్వుల ’వర’దలా

2. ఏ కావ్యము వెతికినా దొరకని నాయికవు
ఏ కుంచె గీయనీ అసమాన చిత్తరువీవు
వ్యక్తీకరించలేని అత్యద్భుత భావన నీవు
అనుభూతి చెందినపుడె అవగతమవుతావు
ఎరుగనట్టె ఉంటావు నంగనాచిలా
కొంపలే ముంచుతావు నవ్వుల ’వర’దలా

Thursday, October 28, 2010

“సౌందర్యరాశి”

“సౌందర్యరాశి”
చూపు తిప్పుకోలేను-చూసి తట్టుకోలేను
ఎంత ప్రయత్నించినా-దృష్టి ని మరలించలేను
నిన్ను గెలుచుకోలేను-ఓటమి భరియించలేను
రెండింటి మధ్యనలిగి రేవడినై పోలేను
కుమ్మరి పురుగై నా మెదడంతా తొలిచేవు
సాలెపురుగులాగ నీ వలలో బంధించేవు
1. అపరంజి తళుకులు నీ ముంధు వెలవెల
మేఘాల మెరుపులూ తలదించుకోవాల
చందమామ బెంగపడీ చిక్కిశల్యమవ్వాల
నక్షత్రకాంతి కూడ నగుబాటు చెందాల
అందానికి కొలమానం నీ అందమేలే
అపురూప ఉపమానం ఇకనుండి నీవేలే


2. పెద్దన ముద్దుల నాయకి వరూధినే వణకాల
కాళిదాసు కావ్య కన్య శకుంతలే జడవాల
అప్సరసలు నీ ముందు అణిగిమణిగి మెలగాల
మోహినే దిగివచ్చి నీకు మోకరిల్లాల
ఎంతవారలైనా కాంతల దాసులే
సౌందర్యవతులైనా నీ పాదా క్రాంతులే

Tuesday, October 26, 2010

“ప్రణయ దేవేరి ? ”

“ప్రణయ దేవేరి ? ”
నా మనసు (నీ) కో’వెలా-వెల కట్టేవెలా
ఎరుగలేవు ఎదుటి మనిషి విలువ
వేయబోకు ప్రేమనెపుడు శిలువ
ప్రేమంటే ఏమిటో తెలుసా-అనురాగమంటె ఇంత అలుసా
1. పరికించు ఎపుడైనా చిలుకాగోరింకను
గమనించు ఏ రేయో కలువానెలవంకను
పువ్వూతుమ్మెద బంధం-తెలుపుతుంది ఎదబంధం
ప్రేమానుభూతిలో-బ్రతుకంతా మకరందం
ప్రేమంటే ఏమిటో తెలుసా-అనురాగమంటే ఇంత అలుసా
2. మేఘమొస్తె మేనుమరచి-ఆడుతుంది మయూరం
మధుమాసం ఏతెంచితె-ఎలుగెత్తి పాడు పికము
పల్లానికి పారు ఝరి-లయమగును కడలి చేరి
అస్థిత్వం కోల్పోతే-అదే కదా ఆనందం
ప్రేమంటే ఏమిటో తెలుసా-అనురాగమంటే ఇంత అలుసా

Monday, October 25, 2010

“వినవా-వినతి”

“వినవా-వినతి”
నడుము నంగనాచే
నాభి నాతొ దోబూచే
జఘనాలతో పేచే
జడ పామై తోచే
జవరాలా జగడాలా- ఇంతే నా జన్మంతా
జర నాతో జతకలిపీ-మనరాదా బ్రతుకంతా

1. ఎదలు చూపు బంధించె
పెదవి రక్తపోటు పెంచె
నాసిక నను వంచించె
నయనాలు పరిహసించె
జవరాలా జగడాలా- ఇంతే నా జన్మంతా
జర నాతో జతకలిపీ-మనరాదా బ్రతుకంతా

2. గొంతు మైమరపించె
మాట మత్తునెక్కించె
నవ్వుమాయ లోన ముంచె
నడక దాసునిగ మార్చె
జవరాలా జగడాలా- ఇంతే నా జన్మంతా
జర నాతో జతకలిపీ-మనరాదా బ్రతుకంతా

3. విసుగు నీ ప్రేమ ముసుగు
విరుపు నీ మేని మెరుపు
కోపం నీలోని వలపు
ద్వేషం ఇష్టాన్ని తెలుపు
జవరాలా జగడాలా- ఇంతే నా జన్మంతా
జర నాతో జతకలిపీ-మనరాదా బ్రతుకంతా

Saturday, October 23, 2010

“మహామాయ”

“మహామాయ”
నువ్వు ఒక హంతకివి-చూపులతొ ప్రాణం తీస్తావు
నువ్వు ధన్వంతరివి-నవ్వులతొ బ్రతికించేస్తావు
నువ్వు ఒక మాయలాడివి-మనసుతో గారడి చేస్తావు
నువ్వు ఒక మాయలేడివీ-అందీఅందక ఊరిస్తుంటావు
1. యుద్ధాలు జరిగేది –నీ ప్రాప్తి కోసమే
రక్తాలుపారేదీ –నీ ప్రాపకానికే
ఎదురుగా నువ్వుంటే ఎక్కి వస్తుంది దుఃఖం
కంటికే కనబడకుంటే ఎదలొ ఎనలేని ఖేదం
తీయనైన వేదన నీవే-తీరలేని వేడుక నీవే
నువ్వు కరుణించకుంటే ఎన్ని ఉన్నా శూన్యమే
2. కృతయుగాన పుట్టి ఉంటే-మనకపోవు ఏ మునీ
త్రేతాయుగాన పుడితే -వ్రతమే చెడేది రామునీ
ద్వాపరాన పుడితే కృష్ణుడు తలచకుండు మరియే భామని
కలియుగాన పుట్టి నువ్వు తట్టినావు నాలో ప్రేమని
గీయలేని చిత్రం నీవే-రాయలేని కావ్యం నీవే
నిన్ను వర్ణించగా కాళిదాసు కైనా తరమే

Friday, October 22, 2010

వింత బంధం

వింత బంధం
కళ్ళు నీకు ఇస్తా కానుకగా- కబోధి నైనా కలల్లోనె చూస్తా వేడుకగా
మాటనీకు ఇస్తా బహుమతిగా- మూగనైనా స్మరిస్తా నిన్నే దేవతగా
దూరంగానె ఆరాధిస్తా-బ్రతుకు నీకు అంకితమిస్తా
ఏదోఒక జన్మలో -నువ్వు కరుణిస్తానంటే-ఎన్నిసార్లైనా
పదపడినే మరణిస్తా-పదేపదే నే జన్మిస్తా
1. ఎంతగా వద్దనుకున్నా-దృష్టి మరలి పోనేపోదు
ఎన్నిమార్లువారించినా-ధ్యాస చెదరిపోనేపోదు
ఆకర్షణ నీలో ఉంది-అది నన్ను బంధించింది
సమ్మోహనమేదో ఉంది-నన్ను వశపర్చుకుంది
నిస్సహాయిణ్ని నేను-నియంత్రించుకోలేను
నీ మయాజాలంలోపడి దిక్కుతోచకున్నాను

2. అభిమానం చాటడానికి-మాటకెపుడు చేతకాదు
అనుభూతిని తెలపదానికి-ఏ భాషాసరిపోదు
తర్కానికి దొరకని భావం-హేతువే ఎరుగని బంధం
నిఘంటువులొలేని పదము-మేధకే అందని పథము
కోరడానికేదీ లేదు-ప్రత్యేకించిపొందేదిలేదు
కరిగిపోవు జీవితకాలం-అనందం మిగిలిస్తేచాలు

Tuesday, October 19, 2010

నా పేరు విదూషకుడు(మేరా నామ్ జోకర్)

నా పేరు విదూషకుడు(మేరా నామ్ జోకర్)

ఎదను కొల్లగొడతావు-మనసు దోచుకొంటావు
గుండెకెలికి గాయంచేసి-బాధపడితె నవ్వుతావు
ఓనా నేస్తమా- ఓనా ప్రియతమా
నీ మదికానందమైతె-ఏదైనా భరిస్తాను
నువు సంతోషపడితె-ఎంతైనా సహిస్తాను

1. నిద్రకు నన్నెపుడూ దూరంచేస్తావు-మనశ్శాంతి నానుండి మాయం చేస్తావు
ఏ పనీ చేయనీవు-క్షణం నాకు దక్కనీవు
పిచ్చోడిగ మార్చివేసి-కేరింతలు కొడుతావు
ఓనా నేస్తమా- ఓనా ప్రియతమా
నీ మదికానందమైతె-ఏదైనా భరిస్తాను
నువు సంతోషపడితె-ఎంతైనా సహిస్తాను

2. ఎవరైనా సరె నువ్వే అనిపిస్తావు-నా మెదడంతా ఆక్రమించు కుంటావు
నా శ్వాస నీవైనావు – నా ధ్యాస నీవైనావు
చావలేక బతుకుతుంటె-చోద్యం చూస్తుంటావు
ఓనా నేస్తమా- ఓనా ప్రియతమా
నీ మదికానందమైతె-ఏదైనా భరిస్తాను
నువు సంతోషపడితె-ఎంతైనా సహిస్తాను

Friday, October 15, 2010

“గోదావరి మాకు సిరి”

“గోదావరి మాకు సిరి”
ఓ గోదావరి-తెలంగాణ ఊపిరి
ఓ గోదావరి-మా ప్రాంగణ జీవఝరి
మా పున్నెఫలమువల్ల- నీ దరిపై పుట్టితిమి
అన్న పూర్ణ నీవై -ప్రాణ భిక్ష పెట్టితివి
1. చిన్ననాట నీ ఒడ్దున -ఆటలెన్నొ ఆడుకుంటి
నిర్భయంగ నీ ఒడిలో-ఈదాడుట నేర్చుకొంటి
కన్నతల్లిలాగ నీ చనుబాలను ఇచ్చావు
కల్పవల్లి లాగ మా పాపాలను కడిగావు
2. నీ నడకల హొయలుతో -సాహిత్యం ఉబికింది
నీ అలల గలగలలో -సంగీతం అబ్బింది
నీ నీళ్ళు తాగి మేము చురుకుదనం పొందితిమి
నీ చలవ వల్లనే మేధావుల మైతిమి
3. నీ కృపతో మా బీళ్ళు -పంటసిరుల నిస్తున్నవి
నీదయతో కన్నీళ్ళు మాదాపుల రాకున్నవి
గౌత’ముని’కి వరమిచ్చిన తల్లీ ఓ గౌతమి
మనసుతో మాటతో తలలు వంచి మొక్కితిమి

Wednesday, October 13, 2010

“నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా”

“నీ సుఖమే నే కోరుతున్నా”

చిరునవ్వు కోసమే-నే పరితపిస్తున్నా
కడగంటి నీ చూపుకె నే కలవరిస్తున్నా
ఎవరెవరికొ నువ్విచ్చినంత-ప్రాధాన్యత కోరానా
ఇష్టపడే వారంటే-ఇంతి కింత న్యూనతనా

1. కడుపునిండ నువు తింటే-నా ఆకలి మటుమాయం
కళ్ళముందు కనబడితే-నా రుగ్మతలన్ని నయం
కాసింత స్పందిస్తేనే- ఉన్నమతి పోతుంది
రవ్వంత దయతలిస్తె-నా గుండె ఆగుతుంది

2. మనసార పలకరిస్తే- మణిమాణిక్యాలెందుకు
క్షణమైన దృష్టి పెడితె-లక్షలు కోట్లెందుకు
నీ వద్దనుండి నేను- లాక్కున్న సొమ్మేంలేదు
నువ్వెంత దోచుకున్నా-కిమ్మని అననైన లేదు

3. నీచర్మం గీరుకపొయినా-నా ప్రాణం విలవిలా
నీకేచిన్న గాయమైనా-నాకు నరక ప్రాయంలా
నీ ప్రసన్నవదనమే- నా కిల బృందావనం
నువు చల్లగ వర్ధిల్లుటె- నా పాలిటి స్వర్గము

ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః

ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః

తవ చరణ శరణ్యమే సుఖజీవనము
శ్రీవాణీ నీ కారుణ్యమే కడు పావనము
1. మూలా నక్షత్ర అవతారిణి
వాంఛితార్థప్రద చింతామణి
సంగీతవాహిని అనిల సరస్వతి
విజ్ఞాన దాయిని జ్ఞాన సరస్వతి
2. నటగాయక వందిని ఘట సరస్వతి
వీణాపాణి శర్వాణి హే కిణి సరస్వతి
అంతరంగ నియంత్రిణి అంతరిక్ష సరస్వతి
శుంభ నిశుంభ నిశుంభిని మహా సరస్వతి

Tuesday, October 12, 2010

“మ(హ)త్తు”

“మ(హ)త్తు”
నీకు ఎంతో ఉన్నది లోకం-నాకు మాత్రం నీవే మైకం
ఎక్కడుంటుందో నీ చిత్తం-నా తలపుల నువ్వే మొత్తం
ఎందుకో మరి తెలియదు నాకు-అయిపోయా బానిస నీకు
1. అందగత్తెవి నువ్వనుకోకు-సుందరాంగులెందరొ తెలుసు
అందుబాట్లొ ఉన్నాననకు-మార్గాలెన్నొ ఎరుగును మనసు
ఎందుకో మరి తెలియదు నాకు-అయస్కాంతమున్నది నీకు
2. చూపులతో తూపులు వేసి-కనుసన్నల కట్టేస్తావు
నవ్వులనే ఎఱగా వేసి-నీ బుట్టలొ పడవేస్తావు
ఎందుకో మరి తెలియదు నాకు-ఇంద్రజాలమున్నది నీకు
3. కోపంగా నేనున్నప్పుడు-నిన్ను చూసి మంచై పోతా
వేదనతో వేగేటప్పుడు-కనబడితే సేదతీరుతా
ఎందుకో మరి తెలియదు నాకు-మహిమ ఉన్నదేదో నీకు

Monday, October 11, 2010

ప్రేమైక్యం

ప్రేమైక్యం
ప్రేమ కోసం చావను
ప్రేమనెపుడూ చంపను
ప్రేమమార్గం వీడను
ప్రేమగానే చూసుకుంటా ప్రేమను
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్
1. దొంగచాటుగ ఎపుడో సొచ్చి
ఎదనంతా ఆక్రమించి
అదేపనిగ వేధిస్తోందీ ప్రేమ
అధోగతికి చేర్చేసింది ప్రేమ
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

2. ప్రేమ సృజనకు హేతువు లేదు
ప్రేమ కొరకే ఋతువూ లేదు
ప్రేమ పుట్టుటకర్థం లేదు
ప్రేమకే పరమార్థం లేదు
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

3. ప్రేమప్రేమను ప్రేమిస్తుంది
అనుభూతిని ప్రేమిస్తుంది
వ్యక్తపరచ లేనిదె ప్రేమ
అనిర్వచనీయమె ప్రేమ
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

ప్రేమైకం

ప్రేమైకం
చిన్నబుచ్చుకున్నాగాని-ముఖం మాడ్చుకున్నాగాని
నన్ను కసురుకున్నాగాని-లోన తిట్టుకున్నాగాని
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
1. నీ గుండెస్పందన నవుతా- నీ గొంతు మార్దవమవుతా
ఊపిరిలో ఊపిరినవుతా-కణకణమున నెత్తురు నవుతా
నడకలొ వయ్యరమునవుతా-మేనిలొ సుకుమారమునవుతా
ఉసురునాకు తాకినగాని-ననుగోసగ చూసినగాని
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
2. పెదాల చెదరని నవ్వునౌతా- బుగ్గన మెరిసే సొట్టనౌతా
జడలో ఒదిగిన పువ్వునౌతా-నుదుటన చెరగని బొట్టునౌతా
కంటికి కాటుక రేఖనౌతా-చెంపల వెంట్రుక పాయనౌతా
పీడగ నను తలచినగాని-నీడగ నిను వదలని వాణ్నీ
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
3. అద్దంలో బింబమునవుతా-నిద్దురలో స్వప్నమునవుతా
రెప్పమాటు చీకటినవుతా-చూడగలుగు వెలుగే అవుతా
పుట్టుమచ్చ నే నవుతా-పచ్చబొట్టు నేనవుతా
నీ ఎదలో భావమునవుతా-వెంటాడే జ్ఞాపక మవుతా
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా

Sunday, October 10, 2010

శ్రీ దుర్గా నవరాత్ర్యోత్సవ శుభాకాంక్షలు!!

శ్రీ దుర్గా నవరాత్ర్యోత్సవ శుభాకాంక్షలు!!
జై భవాని! జై అష్టైశ్వర్య ప్రదాయిని! జై శర్వాణి!
నవదుర్గే –మానవ జీవన సన్మార్గే
భవబంధ విసర్గే-నమోస్తుతే మానస సంసర్గే
1. శైలపుత్రి కాలరాత్రి సిద్దిదాత్రి గాయత్రి
స్కందమాత చంద్రఘంట కూష్మాండే చాముండి
మహాగౌరి బ్రహ్మచారిణి కాత్యాయిని సింహవాహిని
కామరూపిణి కామ వర్ధిని కామ్యార్థదాయిని హే జననీ
2. కాదంబరి బాలాత్రిపురసుందరి సౌందర్యలహరి
శ్రీలలితేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి సర్వేశ్వరీ వాగీశ్వరీ
జయజగదీశ్వరి అన్నపూర్ణేశ్వరి హే భువనేశ్వరి
పాలయమాం మహేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి శ్రీశాంకరీ
3. మణిద్వీప నిలయిని మహాశక్తి నారాయణి
శ్రీచక్ర చారిణి కల్యాణి కారుణ్యరూపిణి
ఓంకార సంభవి శాంభవీ మహాదేవి
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాందనాయకి జగద్రక్షకీ

Friday, October 8, 2010

కమ్మని హాలాహలం

కమ్మని హాలాహలం
కన్నులలో కారం పోసీ-నవ్వులకే దూరం చేసీ
ఆటాడుకున్నావేం నేస్తమా!
ఆషామాషా జీవితమంటే -నా ప్రాణమా
నీవైనా అక్కునజేర్చుకొ-ఓ మరణమా!!
1. అందమైన నాకలలన్నీ-కొల్లగొట్టి పోయావు
మధురమైన ఊహలన్నీ-మాలిన్యం చేసావు
సీతాకోక చిలుకై ఎగిరితె-నిర్దయగా రెక్కలు త్రుంచావ్
సరదాగా గడిపేనన్ను-నరకంలో తోసెసావు
అనురాగరాగమంటే-ఇంతకర్ణ కఠోరమా
ప్రణయానికి పర్యవసానం-ప్రతినిమిషం విషాదమా
ఆషామాషా జీవితమంటే -నా ప్రాణమా
నీవైనా అక్కునజేర్చుకొ-ఓ మరణమా!!
2. కవ్వించీ ఉడికించీ –నాలోన నేనే మురిసా
కాదుపొమ్మంటూనే-మనసారా నిన్నే వలచా
మగువ మనసు మర్మం తెలియక-మాయచేసి ముంచేసావు
పడతి ప్రేమ తత్వం ఎరుగక-వంచనతో నను గెలిచావు
చేజారిన హృదయం ఎపుడు-తిరిగి నన్ను చేరుకోదా
విధి వేసిన ఏ చిక్కుముడీ-ఎన్నటికీ వీడి పోదా

Thursday, October 7, 2010

కాలకూట అమృతం?

కాలకూట అమృతం
చూపులతో నను చంపేసీ-నవ్వులతో ప్రాణం పోసీ
ఆటాడుకుంటావేం నేస్తమా!
ఆషామాషా జీవితమంటే-కుందనాల బొమ్మా
మేడగట్టి కూలగొట్టకు- వందనాలు నీకమ్మా!
1. నువ్వు మాటలాడుతుంటే- ఏరుకుంట ముత్యాలెన్నో
నీ కన్నుల గనులలోన-తవ్వుకుంట రతనాలెన్నో
ఎంత తోడుకున్నాగాని-తరిగిపోని నిధివే నీవు
ఎంతనీరు వాడుకున్నా- ఎండిపోని నదివే నీవు
దాచుకున్నా గాని దాగనివే సౌందర్యాలు
పంచుకున్నా కొద్దీ ఇనుమడించునీ సంపదలు
ఆషామాషా జీవితమంటే-కుందనాల బొమ్మా
మేడగట్టి కూలగొట్టకు- వందనాలు నీకమ్మా!
2. నీ ప్రతి ఒక కదలికలోనా-పల్లవించు మధుమాసాలు
నీ ప్రతి ముఖ కవళికలోనా-శీతల ఋతు పవనాలు
మరణాన్నైన ఆహ్వానిస్తా-క్రీగంటి నీ వీక్షణకై
మళ్ళీ మళ్ళీ నే జన్మిస్తా-నీ మధుర హాసముకై
నన్ను ద్వేషించడమే- నీ కున్న జన్మహక్కు
నిన్నారా ధించడమే -నాకు వరమై దక్కు
ఆషామాషా జీవితమంటే-కుందనాల బొమ్మా
మేడగట్టి కూలగొట్టకు- వందనాలు నీకమ్మా!

Wednesday, September 29, 2010

“దేశమును ప్రేమించుమన్నా-ద్వేషమును ద్వేషించుమన్నా”

“దేశమును ప్రేమించుమన్నా-ద్వేషమును ద్వేషించుమన్నా”

జెండా జాతీయ జెండా- మన భారతీయుల కలలే పండా
జెండా మన జెండా- వంద కోట్ల గుండెల నిండా

చూసీ చూడగనే-ఒక పవిత్ర భావం
మదిలో తలవగనే-సమైక్యతా రాగం

1. కాషాయం ప్రతిఫలించు –హైందవత్వం
తెలుపు రంగు తలపించు-క్రైస్తవ తత్వం
హరితవర్ణమే గుర్తుకు తెచ్చు-ఇస్లాం మతము
ధర్మచక్రమే ప్రబోధించును-లౌకిక తత్వం

చూసీ చూడగనే-ఒక పవిత్ర భావం
మదిలో తలవగనే-సమైక్యతా రాగం

2. నాగరికతకే ప్రతిరూపాలు-హరప్పామొహెంజదారోలు
శాస్త్రపురోగతినిదర్శనాలు-ఆర్యభటావరహమిహిరులు
ఆధ్యాత్మికతపునాదులే-అలరారే హిమాలయాలు
భిన్నత్వంలో ఏకత్వాలే-మన శైలీ సంస్కృతులు

ప్రపంచ మంతటికీ –ఆదర్శం మనదేశం
భారతీయత అంటేనే-జగానికే ఒక సందేశం

3. మందిర్ మస్జిద్ చర్చిలొ కాదు-దేవుడు కొలువుండేది
అణువుఅణువులో నిండి ఉన్నదే కాదా ఆ దైవం
గీతా ఖురాన్ బైబిల్ సారం-మానవతే కాకమరేది
మనిషి మనిషినీ ప్రేమించమనీ-తెలిపేదే మతము

మతమెప్పుడు కారాదు-మారణాయుధం
గతమెప్పుడు తేరాదు-భవితకు సంకటం-ప్రగతికి సంకటం

Tuesday, September 28, 2010

ప్రణయ ప్రవచనం

ప్రణయ ప్రవచనం

తెలుగులోనె పలికినా తెలియదెలా నీకు
వివరించి చెప్పినా మదికి ఎక్క దెందుకు
అమాయకం అనుకుంటే హాస్యాస్పదమే
నటనని భావించితే అతులితమౌ ప్రతిభయే

1. కలువనేమి కోరుతాడు నింగిలోని చందురుడు
కమలా న్నేం వేడుతాడు జీవదాత సూరీడు
పొంగే అభిమానానికీ ఏవీ అవధులు
గుండె దాటె అత్మీయత కేవీ పరిధులు

2. తుమ్మెదనే వాలకుంటె విరితరువుకు మనుగడేది
ప్రేమ నోచుకోకుంటే మనిషి జన్మకర్థమేది
"ఎక్కడ పుడుతుందో(?)యీ" అనురాగ గంగ
ఉనికి కోల్పోతుందే(!)మది(?) సాగరాన్ని చేరంగ

3. చిలుకా గోరింకలే ప్రణయానికి ప్రతీకలు
రాధామాధవులే కదా పవిత్ర ప్రేమికులు
కొన్ని కొన్ని బంధాలు విధి లీలావిలాసాలు
హేతువుకే అందలేని వింతైన సమాసాలు

Sunday, September 26, 2010

“ కోరిక మరీచిక”

“ కోరిక మరీచిక”

కన్నీటి బొట్టు-గుండియ లోగుట్టు- దాచలేనట్టు

మోడైన చెట్టు-చిగురించినట్టు- కంటే కనికట్టు

అందాలు లోకాన అవి మిథ్యలే- ఆనందతీరాలు మృగతృష్ణలే

1. మెరిసే మేఘం-కరిగే కాలం-కనురెప్పపాటే
కురిసే వర్షం-జీవన గమనం-సుడిగాలి తోటే
అరుణారుణ కిరణాలు అర ఘడియేలే
వర్ణాల హరివిల్లు వేషాలు నిమిషాలె

అందాలు లోకాన అవి మిథ్యలే-
ఆనందతీరాలు మృగతృష్ణలే

2. నింగికి ఎగసే-సాగర కెరటం- ఎంత ఆరాటం
నీటిని తాకే-గగనపు తాపం- వింత పోరాటం
ఆటుపోట్ల అవధి ఎపుడు చెలియలి కట్టేలే
కడలి ఖంబు(ఆకాశం) కలయిక ఇల దిక్చక్రమేలే

అందాలు లోకాన అవి మిథ్యలే-
ఆనందతీరాలు మృగతృష్ణలే

Thursday, September 16, 2010

ప్రణమామ్యహం-ప్రణవ స్వరూపం

ప్రణమామ్యహం-ప్రణవ స్వరూపం

అభీష్టదాయకం-శ్రీ గణనాయకం
విఘ్న వినాశకం-వినాయకం నమామ్యహం

జయ లంబోదరం-మోదకా మోదకం
దూర్వార ప్రియం- దురితదూర భజామ్యహం

జయ నీరాజనం- ప్రియ నీరాజనం
అందుకో నీ భక్త -జనo నీరాజనం

1. భవబంధ మోచకం- భవానీ నందనం
మునిజన వందితం-మూషిక వాహినం
సిద్దిబుద్ది సంయుతం-చిన్ముద్ర ధారిణం
శీఘ్రవర ప్రసాదకం-చిన్మయానందకం

జయ నీరాజనం- ప్రియ నీరాజనం
అందుకో నీ భక్త -జనo నీరాజనం

2. పాశాంకుశ ధరం-జగదేక సుందరం
పాపధ్వంసకం-ఫాలచంద్ర పాహిమాం
గజముఖఏకదంత-వక్రతుండ వందనం
శరణం శర ణం-మాం పాహి తవచరణం

జయ నీరాజనం- ప్రియ నీరాజనం
అందుకో నీ భక్త -జనo నీరాజనం

Saturday, September 11, 2010

లాలి ....గణపతి నన్నేలాలి

లాలి గణపతి నన్నేలాలి

(నన్నేలాలి)ఏలాలి పాడితే జగములనేలే ఏకదంతా నీకు ప్రియం
ఏలీల పొగడితే మహిమలు వేలే గజముఖా ఈయి నాకు అభయం
లాలి పాటకే కైలాసం అటు ఇటూ కదలాలి
గొంతు విప్పితే హిమవన్నగమే ఊయలై ఊగాలి

జోలాలి వినాయకా నా ఎదనీ పాదాల వాలాలి
జోలాలీ శుభదాయకా నీవే-అంతరంగతరంగాల తేలాలి

1. అల్పమైన ఎలుకనెక్కి ఆపసోపాలు పడి
నవరాత్రి సంబరాల మండపాల అడుగిడి
విన్నావు దీనజనుల విన్నపాలు విఘ్నపతి
సేదదీరగా నీవు చేకొనుమా విశ్రాంతి
జోలాలి వినాయకా నా ఎదనీ పాదాల వాలాలి
జోలాలీ శుభదాయకా నీవే-అంతరంగతరంగాల తేలాలి

2. నీ గుజ్జు రూపముతో ముజ్జగాలు తిరిగితిరిగి
భక్తుల కోర్కెలన్ని తీర్చుటలో అలసిసొలసి
బడలికనే గొన్నావు ఓ బొజ్జ గణపతి
శయనించర ఇకనైనా మన్నించి నావినతి
జోలాలి వినాయకా నా ఎదనీ పాదాల వాలాలి
జోలాలీ శుభదాయకా నీవే-అంతరంగతరంగాల తేలాలి

Friday, September 10, 2010

ఓం గం గణపతయే నమః మిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!!

సిరులకు శ్రీ పతి-బుద్దికి బృహస్పతి
చదువుల సరస్వతి- నీవె గణపతి

నీవే శరణాగతినీ-పాదాలకు పబ్బతి
ఈయవయ్య సద్గతి- కలిగించు మాకు ప్రగతి

నీకిదె మా హారతి....మంగళ హారతి...మంగళహారతి...మంగళహారతి

1. కదిలిరావయ్య ఓ కైలాస గణపతి
ఎదలొ నిలువవయ్యా కాణిపాక గణపతి

నీ పుట్టిన రోజే ఈ భాద్రపదా శుద్ద చవితి
నవరాత్రుల సంబరమే –వెదజల్లును నవకాంతి

చిత్రమె నీ అకృతి-చిత్రమె నీ ప్రకృతి
అందుకొమా ఈ కృతినీ- పాదాలకు పబ్బతి

నీకిదె మా హారతి....మంగళ హారతి...మంగళహారతి...మంగళహారతి

2. విఘ్నాలను తొలగించే స్వామీ విఘ్నపతి
బంగారు మా భవితకు నీవే నయ్యా... స్థపతి

సన్మార్గము నడిపించే మా జీవన సారథి
చేసుకొన్నామునిన్నె మా బ్రతుకున కధిపతి

కనిపెట్టు మా సంగతి-స్థిర పరచుము మా మతి
చూడవయ్య అతీగతినీ- పాదాలకు పబ్బతి

నీకిదె మా హారతి....మంగళ హారతి...మంగళహారతి...మంగళహారతి

Sunday, August 29, 2010

“కృతి ఆకృతి”

సరిగమపదనీ సంగీతము
ఏడాదంతా వాసంతము
పంచమ స్వరమున కోయిలగానం
ఎడారి ఎదలో బృందావనం

1. వాణీవీణా తంత్రులలోనా-జనియించినదీ స్వరగంగా
నారదతుంబుర గాత్రములోనా- ధర దరి జేరెను సురగంగా

ఎంతగ్రోలినా తీరదు తపనా-అమృత సమమీ రసగంగా
ఆలపించినా ఆలకించినా-బ్రతుకే మారును స్వర్గంగా

2. శ్రమజీవి బడలిక కుపశమనమిచ్చె-దివ్యౌషధమీ గాంధర్వము
అలసిన మనసును అనునయించే-సరిలేని నేస్తమీ స్వరసప్తకము

దిక్కేతోచని దీనుల పాలిటి-మార్గదర్శి ఈ బయకారము
ఇహలొ రక్తికి పరములొ ముక్తికి-ఏకైక సాధనమీ సామగానము

Monday, August 23, 2010

“రాఖీ” పౌర్ణమి-రక్షా బంధన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో.....

అన్నాచెల్లీ అనుబంధం-ఎన్నడువాడని సుమగంధం
అన్నాచెల్లీ అభిమానం-ఆత్మీయతకిల సంకేతం
కలకాలం నిలిచేది రాఖీ బంధం
కలనైన వీడనిదీ రక్తబంధం

1. స్వార్థమెరుగనిది-స్వఛ్ఛమైనది
పాపమెరుగనిది-పావనమైనది
కపటమెరుగనిది-సత్యమైనది
కాలంవలె ఇది-శాశ్వతమైనది
కలకాలం నిలిచేది రాఖీ బంధం
కలనైన వీడనిదీ ఆత్మబంధం

2. ఆపదలోనా ఆదుకుకునేది
వేదననంతా పంచుకునేది
అనురాగానికి ఆలయమైనది
త్యాగానికి ఇది అంకితమైనది
కలకాలం నిలిచేది రాఖీ బంధం
కలనైన వీడనిదీ రక్షాబంధం

Friday, August 20, 2010

గీటురాయి

కోహినూర్ కేమెరుకా-తన వెల యెంతో
తాజ్ మహల్ కేమెరుకా-తన విలువెంతో
కోయిల కేమెరుకా-తన పాట కమ్మదనం
విరుల కేలా తెలిసేను-మకరందపు తీయదనం

ప్రాజ్ఞులు మాత్రమే గుర్తింతురు ప్రతిభ
అభిరుచి గలవారే కీర్తింతురు ఘనత

1. మేఘమెపుడు గమనించునొ-బీడుల దాహార్తిని
వర్ష మెలా గుర్తించునొ-మోడు జీవితేఛ్ఛని
కరిగిపోవు కాలమెపుడు-హారతి కర్పూరం
తిరిగిరాని గతమెప్పుడు-చేజారిన మణిహారం

ప్రాజ్ఞులు మాత్రమే గుర్తింతురు ప్రతిభ
అభిరుచి గలవారే కీర్తింతురు ఘనత

2. ఎడారిలో బాటసారి-ఎండనెలా మెచ్చగలడు
హిమవన్నగ పరిసరాల-శిశిరమెలా ఓర్చగలడు
అనువైనపుడె కదా-ఆనందం సొంతం
అనుభూతుల అస్వాదనె-జీవిత పరమార్థం

ప్రాజ్ఞులు మాత్రమే గుర్తింతురు ప్రతిభ
అభిరుచి గలవారే కీర్తింతురు ఘనత

Thursday, August 19, 2010

సౌందర్య లహరి

చంద్ర వదన అందామా-మచ్చలేని అందమాయె
దేవకన్య అందామా-ఇలలో ప్రత్యక్షమాయె
పోలికే లేదు నీ అందానికి నాదృష్టిలొ
ఎవరికైన నీవేలే ఉపమానం ఈ సృష్టిలొ

1. ఎదుటనీవు కనబడితే-ప్రతి యెదలో ప్రమోదాలు
చూపు తిప్పుకోలేకా-దారంటా ప్రమాదాలు
నిన్నుచూస్తు బ్రతుకంతా హాయిగా గడపగలను
నీ చిన్ని నవ్వుకొరకు-ఏడు జన్మలెత్తగలను

పోలికే లేదు నీ అందానికి నాదృష్టిలొ
ఎవరికైన నీవేలే ఉపమానం ఈ సృష్టిలొ

2. కనులముందు నీవుంటే-వాల్చలేను రెప్పలైన
కలనైనా కలతువంటె-నిద్రిస్తా ఎప్పుడైన
క్రీగంటి నీచూపుకు-నూరేళ్లు ధారపోస్త
నువు చేయి అందిస్తే-చావునైన ఎదిరిస్తా

పోలికే లేదు నీ అందానికి నాదృష్టిలొ
ఎవరికైన నీవేలే ఉపమానం ఈ సృష్టిలొ

Wednesday, August 18, 2010

నవ్వుల నజరాన-నువ్వు నా జీవితాన

పాలనురుగు నీ నవ్వు-పసిడి మెరుగు నీ నవ్వు
పరవశాన నీ నవ్వు- పరిమళాలు రువ్వు

1. ముత్యాలు కోరుకొని –అగాధాల శోధనేల
నీ పెదవుల ముంగిలిలో-ఏరుకొంటె పోలా
రతనాల రాశులకై-గనులు త్రవ్వనేల
నీ వదన సీమలో-దొరుకుతాయి చాలా

సరిగమలే పలుకుతుంది- నీ నవ్వుల వీణ
నీ నవ్వులకేది సాటి- నువ్వే ప్రవీణ

పంచదార నీనవ్వు-తేనె ధార నీ నవ్వు
నీ నవ్వుల రుచి మరిగితె- నా నరాలు జివ్వు

2. విషాదాలు మరచుటకై-మత్తు మందు అవసరమా
నీ హర్ష మధువులో-ఓలలాడి పోమా
ఆహ్లాదం పొందుటకు-చందమామ ముఖ్యమా
నీ హాస చంద్రికలే-బ్రతుకంతా పరుచుకోవ

గలగలా పారుతుంది-నీ నవ్వుల గోదారి
నీ నవ్వుల సవ్వడికే-జేగంటలు రావు సరి

వరదాయిని నీ నవ్వు-మన్మోహనమీ నవ్వు
ఎప్పటికీ శరణ్యమే- నా కిక నువ్వు-నీ నవ్వు

Tuesday, August 17, 2010

ఊహా మోహిని

నువ్వే తోడుంటే –స్వర్గం నా వెంటే
నీతో నా బ్రతుకే- పువ్వుల పల్లకే
నీ...పలుకుల్లో-తేనెల వర్షాలే
నీతో అనుక్షణమూ- తరగని హర్షాలే

1. ఎప్పుడు కలిసామో-అదియే శుభలగ్నం
నీ సాన్నిధ్యమే-నందనవన చందం
ఏ జన్మలో –విడిపోని అనుబంధం
ఏనాడో దైవం-ముడివేసినదీ బంధం

2. కోయిల పాటలో- వినిపించును నీగానం
మేఘం మెరుపుల్లో- కనిపించును నీ రూపం
అందమైన ఓ..-ఊహవు నువు నేస్తం
వాస్తవ లోకం లో- ఎప్పుడు నువు ప్రాప్తం

Sunday, August 8, 2010

మనసారా....!

నీకు మామూలే- నాకు మనుగడ లే
నీకన్ని సరదాలే-నాకవి నరకాలే
మెరుపులా మాయమవుతావ్-ఉరుములా భయపెడతావ్
నట్టనడి సంద్రాన-పుట్టి ముంచ్ వేస్తుంటావ్

1. హాయిగా పాడుతున్న గీతాన్ని- అర్ధాంతరంగా ఆపేస్తావ్
సాఫీగా సాగుతున్న కథనాన్ని-ఊహించని మలుపు తిప్పుతావ్
జీవితాలెప్పుడూ ఆషామాషీలా
స్నేహితాలంటెనే-కాలక్షేపాలా
నీకు చెలగాటం-నాకుప్రాణసంకటం
నీకు అలవాటే-నాకు గ్రహపాటే

2. ఉన్నత శిఖరాలపైకి చేరడానికి-చేయూత నందజేస్తావ్
గమ్యాన్ని చేరునంతలోనే-చెయ్యొదిలి నను తోసేస్తావ్
నమ్మకాన్ని నువ్వెపుడూ-నమ్మనే నమ్మనంటావ్
దగాపడిన అనుభవాలే-గుణపాఠాలంటుంటావ్
షరా మామూలే-నాకెప్పుడు గుబులే
నీకు శతకోటే-నాకు నువ్వొకటే

Friday, August 6, 2010

స్నేహ మేఘం

దూదిపింజలా వస్తావు-గాలివాటుకే వెళతావు
చుట్టపు చూపుగ వస్తావు-చప్పున మాయ మవుతావు
ఓ మేఘమా - జీవన రాగమా
నా దాహమే- తీర్చే స్నేహమా

1. మనసైతే మాత్రము-ఓ చినుకై పలకరిస్తావు
అభిమానం వెల్లువైతే-తొలకరినే చిలకరిస్తావు
ఎదనదులకు జీవం నీవు-ప్రేమికులకు ఊతం నీవు
అంతరంగ గగనానా-అందమైన సుందరి నీవు
అనురాగ సీమలోనా-ఆరాధ్య దేవతవీవు

2. కాళిదాసు నిన్ను చూసి-కావ్యమే రాసాడు
తాన్ సేన్ తాళలేక-రాగమే తీసాడు
కవి కవితకు వస్తువు నీవు-గీతకర్త స్పూర్తివి నీవు
చిత్రమైన ఆకృతులెన్నో-సంతరించుకుంటావు
కొత్త కొత్త ఆ కృతులెన్నో-ఆవిష్కరిస్తుంటావు

Tuesday, August 3, 2010

నటన

అతికించుకున్న చిరునవ్వులెన్నో- పెదవులపై మెరిసినా....
నయనాలలోనా కదలాడుతున్నా- వేదనయే దాగునా...
మేలిముసుగు వేసుకున్నా జాలిమోము తెలియకుండునా
గుండెరాయి చేసుకున్నా గొంతు జీర పలుకకుండునా
1. వెంటాడే జ్ఞాపకాలే జోరీగల గోలవుతుంటే
వేధించే గతస్మృతులే కంట నలుసులవుతుంటే
పీడ కలలే నీడ లాగా వీడలేకుంటే
మానలేని వ్యాధిలాగ కబళిస్తుంటే
ఎంతగా .....ఎంతగా .......ఎంతగా||అతికించుకున్న||
2. మత్యాలుపగడాలు కడలికి నెలవనుకొంటే
గర్భాన దాగున్న బడబానలం తెలియదంటే
ఉప్పెన ముప్పు కప్పిపుచ్చి దబాయిస్తే
ప్రళయంచేసే విలయం గూర్చి బుకాయిస్తే
ఎంతగ ......ఎంతగా..... ఎంతగా.......

Saturday, July 31, 2010

మైత్రీ దివస శుభాకాంక్షలు...!!!!

ఎక్కితే స్నేహ నౌక!
ఉండదు జీవనసంద్రాన మునక!!
మైత్రీ దివస శుభాకాంక్షలు...!!!!

ప్రణయ ప్రాణం-హృదయ గానం

ఎంత చిన్నదీ...ఈ గుండె
విశ్వమంత దీనిలోనె దాగుండె
ఎంత మర్మమైనదీ ఈ మనసు
అంతు చిక్కలేకున్నది తన ఊసు
1. చూడబోతె ఎద చేసే ఆపని ఆ పనితీరు
తీరికే దొరకదని ఎవరైనా నమ్మితీరు
ఎడదే మారితె ఏమారితే చాలుక్షణాలు
హరీమంటాయి కదా మనిషి ప్రాణాలు
స్నే-హానికి ఎందుకు చేయిసాచునో మరి
బంధానికి తానెలా బంధీ యగునొగాని
ఉల్లమెల్ల తెలుసుకోగలమా మనము
గుంబ(న)మే ఎల్లరకు ఈ మనము
2. నిరంతరం డెందము చేస్తుంది ఘోరతపం
లబ్ డబ్ అనునదే తనుచేయు మంత్ర జపం
జరిగిపోతె ఎపుడైనా మదికి తపోభంగం
తక్షణమే అయిపోదా నీర్జీవమై అంగం
ప్రేమవైపు ఎప్పుడు దృష్టి సారించునో
అనురాగం అను రాగం ఎపుడు ఆలపించునో
ఎరుగలేము ఎవరము దీనిమాయ
చిత్రమే కదా సదా హృదయ లయ

Thursday, July 29, 2010

“త్రిశంకు స్వర్గం”

ఎందుకు కన్నెర చేస్తావో- ఎందుకు వరముల నిస్తావో
ఎరుగడు విధాత సైతం
ఎప్పుడు నవ్వులు పూస్తావో- ఎప్పుడు గుండెను కోస్తావో
తెలియదు పరమాత్మకేమాత్రం
1. ఏదైనా కోరానా-పరిచయాని కంటే క్రితము
తపస్సులే చేసానా-నువ్వెదురు కాక పూర్వం
దారిన పోయేవాడిని-దగ్గరగా తీసావ్
దగ్గరైపోగానే-నిర్దయగా నను తోసేసావ్
ఏమిబంధమో నీది-యమపాశం కన్నా గట్టిది
ఏమి తత్వమో నీది-పాదరసం కన్నా మెత్తది
2. నిజాయితీ అన్నపదం-నిఘంటువులొ లేకుంటే
విశ్వాసం అన్నమాట-అర్థరహితమని నువ్వంటే
నీ వాదనలౌతాయి-నిత్యసత్యాలు
నీ సిద్ధాంతాలన్నీ-స్వాతి ముత్యాలు
జీవిత పరమావధి-కాలక్షేపమా నీకు
విలవిలలాడే హృది-హస్యాస్పదమని అనుకోకు

Sunday, July 25, 2010

గురుదేవా అందుకో - పాదాభి వందనం

గురుదేవా గురుదేవా- మహానుభావా
ఇలలోన వెలసినా- నాదైవమా
ఏమిచ్చి తీర్చుకోను-మీ ఋణము
గురుదక్షిణ ఇచ్చేయన- నా ప్రాణము ||గురుదేవా||

రాతిని నాతిని చేసే-ఆనాటి రాముడు
ఈరాతిని జ్ఞానిగ మార్చిన-మీరే నేటి రాముడు
గీతను బోధించెను-ఆనాటి కృష్ణుడు
నా తల రాతను సరిదిద్దిన మీరీనాటి కృష్ణుడు ||ఏమిచ్చి||

చేసాను శిక్షణలో-ఎన్నెన్నో తప్పులు
చెప్పజాలనయ్యా-మీ క్షమాగుణం గొప్పలు
కన్నతండ్రివయ్యీ-మము నడిపించావు
కన్నతల్లిలాగా-ముద్దలు తినిపించావు ||ఏమిచ్చి||

స్తన్యాన్ని అందించిన-అమ్మకు తొలివందనం
దేహాన్ని నిర్మించిన- నాన్నకు మలివందనం
జ్ఞాన మార్గాన నడిపించిన గురువుకు-సాష్టాంగ వందనం
నాతోటి మిత్రులారా-స్నేహాభివందనం
ఏమిచ్చి తీర్చుకోను-మీ ఋణము
చేసేశానెప్పుడో-నాప్రాణం మీ వశము

నాలో జ్ఞానం సృష్టించిన-మీరే బ్రహ్మ
ఆచరింపజేయించిన-మీరే విష్ణు
లోపాలు రూపుమాపిన-మీరే శివుడు
నాకోసమె వెలిసిన-మీరే నాదేవుడు
ఏమిచ్చి తీర్చుకోను-మీ ఋణము
గురుదేవా అందుకో పాదాభి వందనం

వందే జగద్గురుమ్ - గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!!.

వందే జగద్గురుమ్
గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!!
సాకి:
గురువులకు జగద్గురువీవనీ...
గురువారమ్మని పిలిచితి గురువా!... రమ్మనీ
పల్లవి:
ఓం సాయిరాం షిర్డీ సాయిరాం
ఓం సాయిరాం ద్వారకమాయి రాం
అనుపల్లవి:
మాయలు చేసి భ్రాంతిలొ ముంచీ
నీ నుంచి దూరముంచుతావేమయా...ఓ..ఓ..||ఓం సాయిరాం||
చరణం1.
చపలమైన చిత్తమూ-చేయనీదు ధ్యానము
వగలమారి నేత్రమూ-కనదు నిన్ను మాత్రము
పూర్వజన్మ పుణ్యమూ-ఎరుగనంది ప్రాణము
చేతనైన సాయమూ-చేయకుంది దేహము
నా మాటే వినకుందీ- నా ప్రతి ఇంద్రియము
నీ దీవెన లేకుంటే పొందను ఏ జయము
కరుణాంతరంగ పాహి పాహిమాం || ఓం సాయిరాం||
చరణం2.
నిన్నే నమ్ముకుంటినీ- నడవలేని కుంటినీ
చేయిపట్టి నడిపించమని-నిన్ను వేడుకుంటినీ
దారులన్ని మరిచాను-బేజారై నిలిచాను
అంధకార మార్గమంతా-ఆతృతగా వెతికాను
నీవే పరంజ్యోతివని-సత్యము నెఱిగితిని
దారే చూపించమని-నిత్యము కోరితిని
శరణాగతావనరావె-వేగమే || ఓం సాయిరాం||

Wednesday, July 21, 2010

“అప్రమేయం”

“అప్రమేయం”
జాబిలికీ..నేలమ్మకు..ఏ బంధం ఉందని... ఈ అనుబంధం
వెన్నెల అడవిగాచినా...గాని ..భ్రమణం ఆగిపోదు ఎందుకని..?
లహరికీ.. కడలికి యే చుట్టెరికం ఉన్నదని..ఈ మమకారం
తనరంగు రూపు రుచీ మారినగాని..లయమై కొనసాగుట దేనికని?
విధి వేసిన చిక్కుముడులు ఎవరు విప్పలేనివి..
కాలం పొడుపు కథలు..విప్పిచెప్పలేనివి..
1. కోరుకున్న వారిని అమ్మగా పొందగలమ
ప్రయత్నించి గొప్పింట్లో జన్మించగలమా
అనుకొన్నవన్నీ అయిపోతాయనుకొంటే
పెళ్ళిళ్ళు స్వర్గంలో జరుగుట యెందుకని?
తలచినవేజరిగే వెసులుబాటు మనిషికుంటే
ఇన్ని ఆత్మహత్యల ఆంతర్యమేమిటి?
విధి చేసే గారడీలు వింతయే కదా
కాలం ఇంద్రజాలం విడ్డూరమే సదా

2. జీవన యానంలో తారస పడునెవ్వరో
చితి చేరే ఈయాత్రలో కడదాకా తోడెవరో
ఎదురైన ప్రతివారితొ..కబురులాడ మనతరమా
మాటా-మంతి తో బంధాలు వేయగలమ
మాయజేసి అనుబంధం కొనసాగించగలమ
అవకాశమె లేనిదాన్ని అందిపుచ్చుకొనగలమా
విధి ఆడే నాటకాలు..చిత్రమే మరి..
కాలం ప్రవహ్లికలు కష్టమే మరి..

Wednesday, June 23, 2010

అనిర్వచనీయ అనుభూతి

నీ పాద ధూళైనా పరమ పవిత్రం
నీ గాలి సోకెనా జన్మయే చరితార్థం
ఓ నా నేస్తమా....ఓ నా సమస్తమా..
నీవేలే నా బ్రతుకునకర్థం
నీవేలే నా జీవితలక్ష్యం
1. అమ్మవూ నాన్నవూ గురువూ దైవానివి
అక్కవూ చెల్లివీ నా అర్ధ భాగానివి
బంధనాలెరుగని బాంధవ్యం మనది
భావనకే పరిమితమయ్యే అనుబంధం మనది
ఓ నా నేస్తమా...నా సర్వస్వమా...
నీవే నా అత్మ బంధువు- నీవేలే ప్రేమ సింధువు
నీవే నా వీనుల విందువు -నీవే నా కేంద్ర బిందువు
2. ప్రేమా ,అనురాగం,ఆత్మీయత నీ రూపం
చెలిమీ ,స్నేహం,మైత్రీ ..నీ విలాసం..
కనులు మూసుకుంటేనీ సాక్షాత్కారం..
కలల బృందావనానా నీ సాహచర్యం..
ఓ నా నేస్తమా...ఓ నా.. స కల మా..
నీవే నా ప్రాణ దీపం-నా ’లో’ చైతన్య భావం
నీవే మాధుర్య రసగీతి-అనిర్వచనీయ అనుభూతి

Thursday, May 27, 2010

నా కలా! ఎందుకలా?

నా కలా! ఎందుకలా?
“ ’కల’వని “ తలవనా
కలనైనా కలవని నేస్తమా
కలయిక మనకిక సాధ్యమా
కలవరమే నాకిక ప్రాప్తమా
1. కలకాలం నిలిచే స్నేహము
కలదో లేదో ఎరుగము
కలరవమగు నా జీవితగీతం
కలగాపులగం నా భవితవ్యం
కలయిక మనకిక సాధ్యమా
కలవరమే నాకిక ప్రాప్తమా
2. కలకోకిల వైనం నీ గానం
కలహంసల తుల్యం వయ్యారం
కలమే రాయని నువు మధు కావ్యం
కలత చెందె నా ఎద నీకోసం
కలయిక మనకిక సాధ్యమా
కలవరమే నాకిక ప్రాప్తమా

Thursday, May 20, 2010

ఎద ని’వేదన’

ఎద ని’వేదన’
గుండెపిండి చూడు కారుతుంది కన్నీరు
మనసుతట్టి చూడు మ్రోగుతుంది నీ పేరు
నరనరాలలో పారేది నెత్తురు కాదు నీఊసే
రేయీ పగలూ దినమంతా ఎప్పుడు చూడు నీ ధ్యాసే
కాదులే చెలీ(నా) “ప్రేమ” నాటకం
ప్రేమ అంటెనే ఒక నమ్మకం
1. ఏ సాక్ష్యం చూపింది చిలకకు గోరింక
ఏ ఋజువులు తెచ్చింది కలువకు నెలవంక
ఏ మంత్రం వేసిందీ మేఘానికి చిరుగాలి
ఏ హామీ ఇచ్చిందీ భ్రమరానికి సిరిమల్లి
కాదులే చెలీ(నా) “ప్రేమ” నాటకం
ప్రేమ అంటెనే ఒక నమ్మకం
2. కన్నెవాగు ఏ కానుక తో కడలి ఒడిని చేరుతుంది
గున్నమావి ఏ బహుమతి తో కోయిల జత కడుతుంది
ఏ మత్తు జల్లి హరివిల్లు నింగి కొల్లగొడుతుంది
ఏ లంచమిచ్చి జడివానా నేలను ముద్దెడుతుంది
కాదులే చెలీ(నా) “ప్రేమ” నాటకం
ప్రేమ అంటెనే ఒక నమ్మకం

Wednesday, May 19, 2010

నాకేంకావాలో.......!

నేనేం పాపం చేసాను నేస్తమా..
నేనేం ద్రోహం చేసాను..మిత్రమా..
1. కొందరితో నువ్వు గొడవైనా పెట్టుకుంటావ్
కొందరితో నీవూ తిట్లైనా భరించుకుంటావ్
నేనేం మోసం చేసాను ప్రాణమా
నేనేం దోషం చేసాను స్నేహమా
2. పరాకుగా కొందరున్నా మాటాడుతుంటావ్
చిరాకుగా నీవున్నా కులాసగా చాటుతుంటావ్
నేనేం తక్కువ చేసాను..నెచ్చెలీ
నేనేం గొప్పలు పోయాను నా చెలీ
3. కోరకున్న గొంతెత్తీ కోయిలల్లె పాడుతుంటావ్
వేడుతు నే ఉన్నాగానీ రాయిలాగ పడిఉంటావ్
నేనేం సిరులను కోరాను ప్రియతమా
నేనేం వరముల నడిగాను..దైవమా..

కరుణతొ..మొరవిను..

ఎచటని వెతకను నిటలాక్షా నిను
అంతట నిండిన అంతర్యామి-
అట నిట నిటులనే గాలించగనే
కాంచనైతి నిను కరుణతొ మొరవిను
1. చల్లగ వీచే గాలివి నీవై-ఉల్లాసమునే చేకూర్చరా
అల్లనసాగే సెలయేరు నీవై-ఆహ్లాదమునే కలిగించరా
ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువు నీవై-నాడెందమునే అలరించరా
2. ఓదార్పు నిచ్చే నేస్తానివీవై-ఎద భారమునే తొలగించరా
కడదాక సాగే ఒక తోడు నీవై-నందన వనముల నడిపించరా
కలలో ఇలలో నా లో లో లో నేనే నీవుగ తలపించరా

Tuesday, May 18, 2010

ప్రేమ గీతం

నెరవేరని కోరిక నేను-ఫలియించని వేడుక నేను
మెప్పించని నమ్మిక నేను.....నేస్తమా!
1. నా మోవే ఓ కలమవగా-నీ మేనే కాగితమవగా
రాస్తాను..ముద్దుముద్దుగా..ప్రేమలేఖ లెన్నెన్నో
చేస్తాను..పద్దుపద్దుగా..వలపులెక్క లెన్నెన్నో

రవి చూడని తిమిరం నేను..దరిచేరని కెరటం నేను
అలుపెరుగని యత్నం నేను..నేస్తమా..!

2. నా కన్నుల కుంచెల తోనే-నఖ శిఖ పర్యంతము నిన్నే
గీసేస్తా బ్రహ్మ ఎరుగని అందలెన్నెన్నో
తగిలిస్తా,,నా ఎదకే నీ చిత్రాలెన్నో

పలికించని గాత్రం నేను-నువు చదవని శాస్త్రం నేను
పులకించని ఆత్రం నేను..నేస్తమా!

ప్రేమ-పిచ్చి-ఒకటే

పిచోడినై పోయా నెచ్చెలి నీ ప్రేమకై
వెర్రోడినపోయా నేస్తమ నీ జాడకై
నా లో ప్రేమ వరదవు(Flood) నీవే
నాకు ప్రేమ వర ద వు(వర=వరము :ద=ఇచ్చునది) నీవే

1. నన్నుచూసి ఎగతాళిగ నవ్వుకుంటావేమో
నన్ను గేలిచేసి సంబరపడుతుంటావో
చంపనైన చంపవూ-కరుణతొ బ్రతికించవూ
ఏమిటి ఈ చిత్ర హింస-చెప్పవె నా రాజ హంస

2. తలవంచుక పోతుంటే కవ్విస్తావు
అలిగినేను కూచుంటే నవ్విస్తావు
మరపురానీయవు నిను- చేరరానీయవు
ఏమిటి ఈ వింత గారడీ-నా బ్రతుకు నీకు పేరడీ

Wednesday, May 5, 2010

నిత్య వసంతాలు

ఒక పాట పాడవే ఓ కోయిలా..
నీ కెందుకే బెట్టు గడుగ్గాయిలా
ఉలకవు పలకవు ఒక రాయిలా
నా వేడ్క తెల్లరనీ రేయిలా...
1. ఏ పుణ్య ఫలమో నీ గాత్రము
ఏ జన్మ వరమో సంగీతము
ఎలమావి కొమ్మలు నీ కూయలే
చవులూరు చివురుతినీ కూయలే
వేదనాదానివై..నాద వేదానివై
కూయాలి ఇల హాయికే హాయిలా
తీయాలి రాగాలు సన్నాయిలా
2. వేచింది ఆమని ఏడాది నీకని
తీర్చింది మామిడి నీ ఆకలిని
జుమ్మను తుమ్మెద సవ్వడి మరపించి
జారే జలపాత హోరును మించి
ఓంకార రవమై..జీవన లయవై
వ్యాపించనీయి గానం దిగ్దిగంతాలు
తలపించనీయి సాంతం నిత్య వసంతాలు

Saturday, April 3, 2010

గారాల బంగారాల సింగారాల నిదుర

నిదురే బంగార మాయేనా...
మంచి కునుకే సింగార మాయెనా
...గాఢ నిదురే బంగార మాయేనా
నిదురే బంగార మాయె.. కునుకే సింగార మాయె
కలయన్న మాట కూడ-కలగానె మిగిలి పోయె
కలయన్న మాట కూడ –కలదాయని యనిపించునాయె
1. ఉరుకులు పరుగులు జీవిత మాయె
వడివడి బ్రతుకుల జగమే మాయె
అలనాడు ఆదమఱచు నిదురే మాయె
గుఱకేసి శయనించు విధియే మాయె
(నిద్ర)సుఖమే గగన సుమమాయెనా
(పడక)హాయే –ఓ ఎండమావాయెనా
2. ఆఫీసుల్లో పనిచేస్తు జోగుతారు
బస్సుల్లోనా పయనిస్తు తూగుతారు
బళ్ళునడుపుతు మైమఱచి తూలుతారు
కళ్లుతెఱచీ కాసింత సోలుతారు
గుడ్డు(Good)స్లీపే(sleep)కరువయ్యి పోయేనా
బెడ్డు(Bed)రెస్టే(Rest) ప్రియమయ్యీ పోయేనా
3. టీవీ పెట్టే(TV Set) నిదురని హరియించె
ఇంటర్నెట్టే(Internet)కునుకును ముంచే
సందట్లో సడేమియా అయ్యింది క్రికెట్టు మ్యాచే
వేళాపాల లేక నడిరాత్రి సెల్(cell)సందడించె
స్వప్నం ఒక వరమై పోయేనా
శయనం అత్యవసరమై పోయేనా

Monday, March 15, 2010

షడ్రుచుల ఉగాది-కో-యిల గానాల వినోది

బ్లాగ్వీక్షకులకు అభిమానులకు మిత్రులకు నా వి ”కృతి” సహిత ఉగాది శుభాకాంక్షలు!!

షడ్రుచుల ఉగాది-కో-యిల గానాల వినోది

కోయిలా కూయవేల?

రాయిలా మౌనమేల?

ఉగాది రాలేదనా? రాదేలనా!

మామిడమ్మ చివురేయలేదనా, మల్లి చెల్లి పూయలేదనా

చింత కాయకుంటే ఎందుకంత చింత?

మన్మధుడు చెఱకును విల్లుకై ఎత్తుకెళ్లాడనా !

మమకారాలు కరువయ్యాయనా!

నీ పాట జనం మరి’చేద’య్యిందనా!

పర్యావరణముప్పు వల్ల కన్నీటి ఉప్పూ కరువయ్యిందనా!!

ఎందుకు నేస్తం?ఈ బేలతనం

నేనున్నాను నీకోసం

నా షడ్రుచుల జీవితమూ ఉందితలపు(/తలుపు) “తీయని” మనసుంది

కాసింత మా’నవత’పై మమ’కార’ముంది

నచ్చక చిటపట లాడినా తప్పని సరియగు స్నేహిత(౦)ము(ఉ)ప్పుంది

కారణమేదైనా గాని మెచ్చేనేస్తాలను మరి”చేదు”౦ది

నొప్పించినా స’వరించి’ ఉల్లాస తీరాలకు పరుగులు తీసి(తీయించి) వగర్చేదుంది(వగరు+చేదు)

జీవిత మలుపు మలుపులో గెలిపించే వేలు’పులు పు’ష్కలంగా అందించే దీవెన ఉంది.

పాడవే కోయిలా..

పాడుకో యిలా....

ప్రకృతికే నేస్తంలా..పాటే సమస్తంలా...

Sunday, March 14, 2010

బ్లాగ్వీక్షకులకు అభిమానులకు మిత్రులకు నా వి ”కృతి” సహిత ఉగాది శుభాకాంక్షలు!!

గత ఉగాదుల స్వగతాలు“విరోధి” నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!! జీవిత సత్యం -రాఖీ
ఉగాదీ! నీవే నా విరోధి!! నీకెలా స్వాగతం పలికేది?
నువ్వు ఇప్పుడే కొత్తగా - మా జీవితాల్లోకి వస్తేగా-?
అంతర్లీనంగా-మమేకంగా
మనుషుల మధ్య,మనసుల మధ్య
తిష్టవేసుకోలేదని నీ వంటే అది మిథ్య
నువ్వుంటే ఇంకెక్కడి సయోధ్య-అయోధ్య?

మిగతా నీ మిత్రులంతా అరవయ్యేళ్ళకోసారి దర్శనమిస్తారు
కానీ నీ వల్లనే మాలో ప్రతి ఒక్కరూ రోజూ కొట్టుక ఛస్తారు
ఏదో ఓ సందర్భంలో-ఎపుడో ఆవేశంలో
అవకాశం దొరికితే చాలు
అన్నదమ్ముల మధ్య-అక్కాచెల్లెళ్ళ మధ్య
భార్యా భర్తల మధ్య- ప్రేమికుల మధ్య
స్నేహితుల మధ్య –అపరిచితుల మధ్య
కులాల మధ్య- మతాల మధ్య
ప్రాంతాల మధ్య- దేశాలమధ్య
నువు చొరబడందెక్కడ?
సర్వాంతర్యామివి కదా నువు లేందెక్కడ!


ఐతే మేమేం తక్కువ తినలేదు- మేమేం అల్లాటప్పా కాదు
నిన్ను ఎలాగైనా మంచి చేసుకొంటాం-మాయచేసైనా మావైపు తిప్పు కొంటాం!

వీలైతే టీవీలైతే కొనిపెడతాం –
నువు కష్ట పడకుండా మేమే నమిలి నీనోట్లో పేడతాం!
మాకు రాజకీయాలు వెన్నతో పెట్టిన విద్య
అరాచకాలు మేమే నేర్చుకున్న విద్య
ఐనా నీ తప్పేం లేదులే
నువ్వు సిసిలైన యదార్థవాది
అందుకే నువ్వు లోక ” విరోధి ”
నిన్ను కత్తిలా ఉపయోగించుకొంటాం
దీపపు వత్తిలా వాడుకొంటాం
మాలోని ద్వేషం పైనే నిన్ను ప్రయోగిస్తాం
మా అరిషడ్వర్గాల పైనే నిన్ను సంధిస్తాం
ముల్లుని ముల్లు తోనే తీస్తాం-మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్సని మళ్ళీ నిరూపిస్తాం
మా పంథా ఎప్పుడూ ధనాత్మకమే- మా శైలి సదా ప్రయోగాత్మకమే!
మాలోంచి నిన్ను బైటకు తీసి నీకు పెద్ద పీట వేస్తాం
నిన్ను సక్రమంగా సాగనంపేందుకు ఎర్ర తివాచీ పరుస్తాం
ఇది నీకు ఏడాది పాటు చేసే వీడ్కోలు సభ
ఇది నీ పరమ పదానికి సంతాప సభ
వచ్చేసావుగా సంతోషం- వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్లక తప్పదనేది నిత్య సత్యం
అదే అక్షర సత్యం-అదే జీవిత సత్యం!!

బ్లాగ్వీక్షకులకు అభిమానులకు మిత్రులకు నా వి ”కృతి” సహిత ఉగాది శుభాకాంక్షలు!!

గత ఉగాదుల స్వగతాలు

మా ఇంటి పేరు భారతదేశం
విభవా! నీకు విజయీభవ!!
ఇదిగో వీరతిలకం-ఇదిగో మంగళ నీరాజనం!!!
ఎందుకైనా మంచిదీ-ముందుగా ఎడంకాలు మోపిరా
ఇదివరలోవచ్చిన నీ తోడి కోడళ్ళు కుడికాలు మోపినందుకే
మమ్మల్ని ముండమోపిరా! మా దుంపతెంచిరా!!
అవును పోయినేడు మీ పెద్దక్క’ప్రభవ’ ను కూడా
ఇలాగే ఇదే వేదిక మీద బొట్టుపెట్టి హారతిచ్చి మరీ ఆహ్వానించాం!
అయినా ఏంలాభం?చేసే భీభత్సమంతా చేసి
చేయకూడని కష్టనష్ట అరిష్టాలు చేసేసి మరీ వెళ్ళిపోయింది
అందుకే ఇప్పుడిలా తూలనాడుతున్నాం
నిన్నూ మర్యాదకేం లోటు రాకుండా మంచి చేసుకుంటాం
తప్పటడుగువేస్తే తప్పుచేస్తే నిన్నూ తప్పకుండా తిట్టుకుంటాం
అందుకేముందుగా గుర్తుచేస్తున్నాం-హెచ్చరిస్తున్నాం
అయినా ఎప్పుడూ ఇది మాకలవాటే!
అదేం చిత్రమో మీ వల్ల మాకెప్పుడూ గ్రహపాటే!!
అంత్యనిష్ఠూరం కంటె ఆది నిష్ఠూరం మేలు అన్నది నా సూత్రం
అందుకే నేనందరితోటి చెడ్డ అన్నది నగ్నసత్యం!!!

మే< మున్సిపాలిటి చెత్తకుండీలో బ్రతుకుతున్నాం
మేమందరం చిందరవందర గందర గోళంలో తిరుగుతున్నాం
మమ్మల్నంతా ఒక్కతాటి క్రిందకు చేర్చాలి
మా కందరికీ సమైక్యతా గొడుగు పట్టాలి
మా ఇంటిని నందన వనం చేయాలి
మా మనసుల్ని నవనీతం చేయాలి
అందుకు నువ్వు ’సంసారం ఒక చదరంగం’సినీమా లో
“ఉమ” పాత్రను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి
అయితే ముందుగానీకు మాగురించి మాఇంటి గురించీ
ఇంకా ఇంకా ఇంకా చెప్పాల్సిఉంది
మేం ఇప్పటికే రెండు డజన్లకు పై చిలుకు మందిగల కుటుంబం
ఇంకా కొత్తగా పుట్టగొడుగుల్లా ,కుక్కమూతి పిందెలు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి
ఎందుకో తెలీదు?
పోనీ ఉన్నవాళ్ళమైనా ఆరోగ్యంగా ,ఉల్లాసంగా ఉన్నామా అంటే అదీ లేదు
మా పంజాబ్ కి కేన్సర్ ముదిరి పోయింది
మా కాశ్మీర్ ఎప్పటికీ రావణ కాష్ఠమే!
మా వైమూల వాళ్లకి కుష్ఠు వ్యాధి
మా బెంగాల్ కి ఎప్పుడూ విరోచనాలే
మా తెలుగు అన్నకి వేపకాయంత వెర్రి-
దానికి తోడు ఆరంభ శూరత్వంలా హై బీపీ
ఈ రోగాయణం గూర్చి చెబితే అదో రామాయణం అవుతుందిలే!
వీటికి తోడు కాందీశీకుల్లా ముష్టినయాళ్ళు
కనుమరుగౌతే చాలు కబళించే ఇరుగుపొరుగు దొంగ నాయాళ్ళు
చాలీ చాలని అదాయం
అందరూ దున్నపోతులు-పనికి మాలిన అడ్డగాడిదలు
రోత బూతులు పేలే వదరుబోతు శునకాలు
పెద్దాడి కడుపు కొట్టి నడిపివాడికి
నాలుగోవాడి కంచంలోంచి అరిచేవాడికిపెట్టి
అణాకాణీపెట్టి ఆఖరివాడికి ఐస్ ఫ్రూట్ తో సరిపెట్టి ఏదోలా నెట్టుకొస్తున్నాం
కరువులో వాంతిలా-వరదలో వానలా
రాబందుల్లాంటి బంధువులు
అతీగతీ అంతూపొంతూ లేని అతిథి దేవుళ్లు
వినోదాలు వేడుకలు-పండగలు పబ్బాలు
వీటికేం కొదవలేదు!!
మొలకు గోచీలేదు కాని తలకు టోపీకావాలన్నట్టు
వీళ్ళకు వీళ్ల పెళ్లాలకు పిల్లలకు అంతా ప్రత్యేకంగా కావాలి
అంతా విడివిడిగా స్వేఛ్ఛగా సాగాలి
అంతా ఇప్పుడే చెప్పడం ఎందుకులే?
బెదిరి గుండాగి ఛస్తావేమో
జడిసి తోకముడుస్తావేమో
ముందుగా లోపలికైతేరా
ముందుందిగా ముసళ్లపండగ!
చెప్పాల్సింది చెప్పాను-చేయాల్సింది నీ ముందుంచాను
నీటముంచినా పన్నీట తేల్చినా నీవే
తుఫాన్లు వరదల్లొ ముంచనా –సుభిక్షంగా గట్టెక్కించనా నీవే
నిజంగా నీవే కాల స్వరూపిణివైతే
నీవే విభవించే యుగాదివైతే
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయా సంభవామి యుగే యుగే
అన్న మా గీతా వాక్యం నిజంచెయ్యి
మా చీకటి చేదు బ్రతుకు మీద
చిరు రుచిని కలుగజెయ్యి
విభవా! నీకు విజయీభవ!!

Saturday, February 20, 2010

తెలుగు ప్రజల తెలుగుజాతి (తెలుగు భాషా )మాతృభాషా దినోత్సవ సందర్భంగా

తెలుగు ప్రజల తెలుగుజాతి (తెలుగు భాషా )మాతృభాషా దినోత్సవ సందర్భంగా-

తేనె వంటిదీ మన తెలుగు కదా
’మరి చే’దెలా అయ్యింది మాతృభాష-మన మాతృభాష
అమ్మ అంటెనే హాయికదా
’మమ్మీ’ అనుమాటలో ప్రేతమనీ తోచదా
కన్నతల్లి కన్నమిన్న ఇంకేది లోకాన
సొంతఊరు అవ్వనుడుగు సాటిలేనివెపుడైనా
1. క్షరము కానిదే అక్షరము కదా
కొఱవడుతున్నాయెలా క్ష ఱ లు
సమసిపోనిదే వర్ణం కదా
లుప్తమెలా అయ్యాయి ఌ ౡ లు
ఇంద్ర ధనుసు కున్నవి ఏడే వర్ణాలు
తెలుగు భాష వర్ణాలు యాభయ్యారు
2. ఋణములు,ౠకలు నిత్యాగత్యమే కదా
మాయమెలా అయ్యాయి ఋ,ౠలు
మనఃపూర్వకంగా తెనుఁగు అనాలన్నా
అవసరమవుతాయికదా అరసున్నా విసర్గలు
భిన్నమైన యాసలే తెలుగు గర్వకారణం
ముత్యాల దస్తూరే తెలుగులిపికి ఆభరణం
3. అచ్చరువొందే అచ్చరాలే
అచ్చతెనుఁగుకే మెచ్చుతునకలు
దేశ భాషల్లో తెలుగు లెస్సగా
రాయల పలుకులే జిలుగు కణికలు
నిలపాలి మనమెప్పుడు తెలుగు ఆత్మగౌరవము
గుర్తెరిగీ మసలాలి తెలుగు భాష గొప్పదనం
తూర్పులోని ఇటలిభాషగ కీర్తించెను ప్రపంచం

Sunday, February 14, 2010

త్యాగానికి ప్రతిరూపం నాన్న!

నాన్నా నీవేలే త్యాగానికి ప్రతిరూపం
నాన్నా నీవేమా ఈ ఉన్నతి తార్కాణం
ఏమి చేసినా గాని తీరిపోదు నీ ఋణం
ఈయగలము మనసారా మా అశ్రుతర్పణం
1. అనురాగ మూర్తియైన అమ్మను నా కిచ్చేసి
ఆనందలోకమైన అమ్మఒడిలొ నను వేసి
కాలుకంది పోకుండా భుజాన నను మోసి
అందమైన బాల్యాన్ని అందజేసావు వెఱసి
2. దొంగబుక్కలెన్నెన్నో కుడిపించావు
అంగలేయ వేలుపట్టి నడిపించావు
కంటి చూపుతోనే క్రమశిక్షణ నేర్పావు
మౌనదీక్షతోనే నిరసన ప్రకటించావు
3. మా పోషణె ధ్యేయంగా బ్రతుకు ధార పోసావు
రేయిపవలు మాకోసం నీరెక్కలు వంచావు
ఎంతకష్టమైనా సరె నవ్వుతు భరియించావు
నీ బిడ్డలమైనందుకు గర్వపడగ పెంచావు
నాన్న అంటె ఇలాగే ఉండాలనిపించావు

Saturday, February 13, 2010

ప్రేమ భాష్యం

ఎక్కడ పుట్టావే ప్రేమా... గుండెలొ ఎప్పుడు అడుగెట్టావే
ఎందుకు వచ్చావే ప్రేమా... నా మదికి ఎలాగ నచ్చావే
నా ప్రమేయమే లేదు- నాప్రయత్నమే లేదు
చాపక్రింది నీరు లాగ - ఆక్రమించుకున్నావే
కన్నుమూసి తెఱిచేలోగా- నన్ను దోచుకున్నావే
1. వాలే పొద్దుకు వాన జల్లుకు-ముడి పెడతావు
నీ అవతారం ఇంద్రధనుసుగా-చూపెడతావు
వాలే తేటికి విరిసిన విరికీ-జత కడతావు
నీ ప్రతిరూపం మాధుర్యంగా-తలపిస్తావు
మాయలాడివే ప్రేమా-గారడీలు చేస్తావు
మాయలేడివే ప్రేమా-విరహాలు సృష్టిస్తావు
2. రాధామాధవ చరితం అంతా-నువ్వే నిండావు
ప్రణయం అంటే సరియగు అర్థం-జగతికి తెలిపావు
రతీ మన్మధుల ఆంతర్యమే-నీ జన్మకి కారణం
పతీ పత్నుల సాహచర్యమే-నీ ఉనికికి తార్కాణం
దైవత్వం నీవే ప్రేమా- లీలలెన్నొ చూపేవు
అద్వైతం నీవే ప్రేమా-శాశ్వతంగ నిలిచేవు

ఎరుగని ఓ నగ్న సత్యం ప్రేమా- ఎరిగిన గూఢ రహస్యం ప్రేమా

ఎరుగని ఓ నగ్న సత్యం ప్రేమా- ఎరిగిన గూఢ రహస్యం ప్రేమా
తెలిసితెలిసీ జనులు ఎందుకో ప్రేమిస్తారు
సాఫీగ సాగే నావను సుడిలోన ముంచేస్తారు
1. ప్రేమ పుట్టుకనే ఎరుగం-ప్రేమ గిట్టుటనే ఎరుగం
నట్టనడిమి సంద్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతునే ఉంటాం
ప్రేమ ఒక గమ్మత్తు-అనురాగమే మత్తు
మనచిత్తమన్నది చేయిజారితే భవిష్యత్తే చిత్తు
బయటపడలేని ఉబి ప్రేమైనా-త్రెంచుకోలేని వల ప్రేమైనా
తెలిసి తెలిసీ జనులు ఎందుకో దిగబడతారు
ప్రేమకొరకై మూర్ఖులు వెర్రిగా ఎగబడతారు
2. అందాల హంగులు ఉంటాయి
పరువాల పొంగులు ఉంటాయి
మనసు వయసూ ఎపుడూ దొంగాటలాడుతు ఉంటాయి
విధి వేచి చూస్తుంది-గారడీలు చేస్తుంది
పొరపాటుచేసి ప్రేమిస్తే మన పనిపడుతుంది
ప్రేమ సాలెగూడైనా-ప్రేమే ఉరిత్రాడైనా
తెలిసితెలిసీ జనులు ఎందుకో చిక్కడతారు
భగ్నమైన హృదయంతో బేలగా తలపెడతారు
3. మజ్నూల గాథలు వింటారు
దేవదాసు కథనే వింటారు
అనార్కలిని సమాధిచేయడం-అందరూ ఎరిగే ఉంటారు
కావ్యాలు చదివేస్తారు-కన్నీరు కార్చేస్తారు
తమదాక వస్తేనే కథ మళ్ళీ మొదలెడతారు
ప్రేమ గరళమే ఐనా- ప్రేమ నరకమే ఐనా
తెలిసి తెలిసీ జనులు ఎందుకో తాగేస్తారు
ప్రేమకొరకై అందరు ఎందుకో పడిఛస్తారు
ఆనందమనుకొని తామే వేదనను కొనితెస్తారు................................!!!??

Friday, February 12, 2010

మహా శివరాతిరి-మహాదేవ హారతి

శ్రీ రాజ రాజేశ్వరా(వెములాడ రాజేశ్వరా/శ్రీశైల మల్లేశ్వరా)
గొనుమా నీరాజనం శంకరా
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గంగాధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా
1. జ్వాలనేత్ర దహియించు-చెలరేగే మా కోర్కెలు
గరళకంఠ హరియించు-ప్రకోపించె దుష్కర్మలు
ఐశ్వర్యమీయరా ఈశ్వరా-పరసౌఖ్యమీయర పరమేశ్వర
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గం గా ధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా
2. బుద్బుదమీ జీవితము-కలిగించు సాఫల్యం
అద్భుతమే నీ మంత్రం-కావించు ఉపదేశం
కైలాసవాసా హేమహేశ్వరా-కైవల్యదాయకా కరుణించరా
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గంగాధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా

Friday, February 5, 2010

శివలీల

శివలీలలే పాడనా-భవసాగరమును
అవలీలగా ఈదాడనా
శివ పదములు దాల్చ-నా-కవితలలో
ప్రతి పదమున కొనియాడనా
1. భవహరుడు-మనోహరహరుడు-భవుడు-ప్రణవ సంభవుడు
త్రిపురాసుర సంహరుడు-త్రిశూలధరుడు-భార్గవుడు
పంచభూతాత్మకుడు-పరమేశ్వరుడు-పంచాననుడు-ప్రభవుడు
దక్షాధ్వరధంసి-సతిప్రియతమ పతి-సదాశివుడు-విభవుడు
2. గంగాధరుడు-లింగస్వరూపుడు-జంగమదేవుడు-దిగంబరుడు
గౌరీవిభుడు-గజచర్మధరుడు-గరళకంఠుడు-జటదారీ -గిరీశుడు
అర్ధనారీశ్వరుడు-తాండవప్రియుడు-నటరాజేశ్వరుడు-అభవుడు
కపాలధరుడు-భూతనాథుడు-కాలకాలుడు-మృత్యుంజయుడు
3. భోలాశంకరుడు-అభయంకరుడు-భక్తవశంకరుడు-నభవుడు
రుద్రుడు-వీరభద్రుడు-కాలభైరవుడు-నిటలాక్షుడు
శంభుడు-శాంభవీ వల్లభుడు-సద్యోజాతుడు-సర్వజ్ఞుడు
సాంబుడు-నాగాభరణుడు-శశిధరుడు-త్రియంబకుడు
4. వృషభవాహనుడు-వసుధారథుడు-వామదేవుడు-విధుడు
శమనరిపుడు-కపర్ది-నీలకంఠుడు-నిరంజనుడు
పింగాక్షుడు- దూర్జటి-పినాకపాణి- పశుపతి-పురహరుడు
భస్మాంగుడు-రాఖీసఖుడు-ధర్మపురీశుడు-శ్రీరామలింగేశుడు

Tuesday, February 2, 2010

ఆత్మహత్య ఎలాచూసినా-అవమానం అతిహేయం

నేర్పుతుంది జీవితమే
అనుక్షణం కొత్త పాఠమే
ఓడిపోతుంది ఒకనాడు ఓటమే
ఓర్పుతో సాధిస్తే వరించేను విజయమే
1. అద్భుతాలు జరిగి ఎవ్వరూ- కాలేదు గొప్పవారు
అదృష్టం నమ్ముకొని అవలేదు-మహానీయులు
ఇటుక మీద ఇటుక పేర్చి -కడితేనే మేడగ మారు
పునాదియే పటిష్టమైతే –కట్టడాలు కడతేఱు
2. నిద్రలేమి రాత్రులెన్నో- గడిపారు కీర్తి చంద్రులు
సాధనయే ఊపిరిగా- సాగారు లక్ష్య పథికులు
పక్కదోవ పట్టలేదు –ఎన్నడైనా విజేతలు
ధ్యేయాన్ని మరువలేదు –కలనైనా జిష్ణువులు
3. భగీరథుని సంకల్పం-అవ్వాలీ నీకభిమతం
సడలని విక్రమార్కుని-పట్టుదలే నీకాదర్శం
ఏకలవ్యు నేకాగ్రతయే- ఎప్పటికీ నీకు హితం
అభిమన్యుని విక్రమతే-సదా నీకు ప్రామాణ్యం
4. ఆత్మహత్య ఎలాచూసినా-అవమానం అతిహేయం
కన్నవారి గుండెకోత- అసమానం దయనీయం
సంపూర్ణ ఆయుర్దాయం-సర్వులకిల అనుభవనీయం
ప్రయత్నిస్తె ఎన్నటికైనా-పాదాక్రాంతం నీకు జయం

Sunday, January 31, 2010

శ్రీరామలింగేశ్వరా

నమామ్యహం గౌతమీ తటవాస గౌరీశ్వరా
ప్రణమామ్యహం ధర్మపురివాస శ్రీరామలింగేశ్వరా
1. నా కంజనేత్రాలు నీకు బిల్వపత్రాలు
నా నోటి వాక్యాలునిను కీర్తించు స్తోత్రాలు
ఎదచేయు నాదాలు యజుర్వేద మంత్రాలు
నా కరకమలములే శివపూజ పుష్పాలు
2. శ్రీ కాళహస్తుల బ్రోచిన శశిభూషణ
కన్నప్పను కరుణించిన కారణ కారణ
మార్కండేయు ఆయువుగాచిన నాగాభరణ
రాఖీని కావగ జాగేలా గిరిజా రమణ భక్త పరాయణ

Saturday, January 30, 2010

లీలలన్ని లాలిపాడి ఊయలూపనా
మహిమలన్ని జోలపాడి నిదురబుచ్చనా
లాలిజో-జో-లాలిజో ....
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా
1. రోజంతా ఆడినావు-ఆర్తుల కాపాడినావు
ఇల్లిల్లూ తిరిగినావు వేసటనే పొందినావు
చితాభూమిలోన నిలిచి చీకాకు చెందావు
వేళమించిపోతోంది విశ్రమించరా
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా ప్రాణేశ్వరా

2. గంగ సద్దుమణిగింది-నాగుపాము బజ్జుంది||
చందమామ ఇప్పటికే మబ్బుచాటు దాగుంది
గణపయ్య కుమరయ్య అలికిడి లేకుంది
ఆదమఱచి నీవింక సేదదీరరా హరా
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా జగదీశ్వరా
ప్రమధ గణములు భక్తి ప్రణుతులే నుతియింప
నందికేశుడు నమక చమకాల కీర్తింప
సుముఖ షణ్ముఖులు పక్క వాద్యాలు వాయింప
నారదాదులు మధుర గీతాలు పాడగా
సాగింది సాగింది శివతాండవం
ఊగిందిఊగింది హిమవన్నగం
1. పదునాల్గు భువనాలు పరవశమ్మొందగా
ముక్కోటిదేవతలు మురిపెముగ తిలకింప
మహర్షుల నయనాలు ముదముతో చెమరింప
భూతగణములు హస్త తాళముల భజియింప
సాగిందిసాగింది ఆనంద నర్తనం
తలవూచి ఆడింది వాసుకీ పన్నగం
2. తకఝణుత తఝ్ఝణుత మద్దెలారావం
ధిమిధిమిత ధిధ్ధిమిత ఢమరుకా నాదం
తధిగిణుత తకతోంత మృదు ఘట ధ్వానం
ఝేంకార ఓంకార రాగ ప్రవాహం
సాగింది సాగింది లయతాండవం
నటరాజ పాదాల నా అంతరంగం

ఓం నమఃశివాయ ..మహాశివరాత్రి మహా పర్వదిన సందర్భమున..మహాదేవు దివ్య చరణముల...

నీ కైలాసం.... అయ్యింది నా మానసం
మధుకై లాసం చేసింది నా మానసం
కమనీయం శివా.... నీ విలాసం
రమణీయం శివానీ చిద్విలాసం
1. కొలువుంది గంగమ్మ నీ నడి శిరమున
ఇగమనిపించదా శివా ఈ శిశిరమున
చలికాచుకొందువా కాటి-కా-పురమున
మముకాచుచుంటివా మా ధర్మపురమున
చిత్రమే పరమశివా.... నీ విలాసం
సచిత్రమేకదా శివానీ చిద్విలాసం

2. నీ గిరి నెత్తాడు రావణుడు కండ కావరమున
(ఎలా)కనికరించినావు త్రయంబకా.... వరమున
(నీపై) విరులే సంధించె రతిపతి దైవ కార్యమున
విభూతిగా మారె పశుపతీనీ... క్రోధానలమున
వింతయే సదాశివా.... నీ విలాసం
కవ్వింతయే సదా శివానీ చిద్విలాసం

Friday, January 8, 2010

నువ్వు నాకు వద్దు-ఈ పొద్దు
దాటినావు హద్దు –తాకొద్దు
చేసినాను రద్దు-మనపద్దు
చేయకుంటె ముద్దు-ఏ సద్దు
1. ఏమిటి ఈ నిత్య ఘర్షణ
తాత్కాలిక ఆకర్షణ
అవసరమే లేదు ఏ వివరణ
ఉండబోదు ఇంక ఏ సవరణ
2. అర్థమైతె చాలు నా మనసు
కాకూడదు కంటిలోని నలుసు
తెలిసింది నిమ్మకాయ పులుసు
రాలిపోకతప్పదు పైపై పొలుసు
3. తెలివైన వారికి చాలు సైగలు
పెడితెచాలు పొమ్మన్నట్టె పొగలు
హర్షణీయమే కాదు పగలు
రాజుకుంటాయి రాతిరి సెగలు