Wednesday, July 8, 2009

ఏదీ ఆనాటి ఆ వైభవం
ఆనంద మతిశయిల్లు సంతోషము
అనురాగ సమ్మోహ సంయోగము
ఏదీ నాఎడద సంగీతము
నా మావితోపున వాసంతము
మైమరచిపాడుకోయిలగానము
1. ఎటుచూసినా గాని చితి మంటలు
ఎడబాటు బలిగొన్న యువజంటలు
కన్నీరు ఇంకినట్టి కనుల కొలనులు
వసివాడిపోయిన ప్రణయ కలువలు
2. తల పండి పోయిన పసికూనలు
వలపన్నదే లేని జనఘోషలు
జీవిత పరమార్థం వ్యర్థమైతే
లేదు మనిషి జన్మకే సార్థకత
ఒకమౌనం పలికింది
ఒక మోడు చిగురించింది
హృదయవీణ మీటగానే
ప్రణయరాగ మొలికింది

1. ఆనందం తొలకరి జల్లై
అవని ఎదలొ కురిసింది
అనురాగం సిరిమల్లికయై
అమర సుధలు చిలికింది

2. ఎడారిలో గులాబి పూచింది
తిమిరంలో వెన్నెల కురిసింది
ప్రేమ పిపాసి దాహాన్నీ
చెలి అమృతమై తీర్చింది
స్వామి గీతం పాడుదాం-స్వామీ శరణని వేడుదాం
స్వామితింతక తోంతోమని-మేనుమరచి ఆడుదాం
1. మొద్దు నిద్దుర వదిలేద్దాం-పొద్దుపొద్దున నేలేద్దాం
చన్నీటితో స్నానం-సరదాపడి చేసేద్దాం
2. నల్లబట్టలనే కడదాం-ఒళ్ళంతా విభూతి పూద్దాం
నుదురు గంధం కుంకుమతో-అందంగా అలంకరిద్దాం
3. ఇరు సంధ్యల్లో స్వామిని-మనసారా పూజిద్దాం
పలుమార్లు శరణుఘోష-నోరారా చేసేద్దాం
4. ఒక్కపూటనే తిందాం-రుచి సంగతి వదిలేద్దాం
భుక్తాయాసమన్న మాట-మనకెందుకు వదిలేద్దాం
5. నేలపైనే నిద్దుర పోదాం-పాదరక్షలే వదిలేద్దాం
మాలవున్న మండలకాలం-నియమాలకు బంధీలవుదాం
6. ఎదురైన ప్రతి స్వామిని-స్వామి శరణని పలుకరిద్దాం
గురుస్వాములందరికి-చేతనైన సేవలు చేద్దాం
7. ఐదు పూజలైనా చూద్దాం-ఐదు భిక్షలైనా చేద్దాం
స్వాములైదుగురికైనా-భిక్షను ఏర్పాటుచేద్దాం
దీక్షను పరిపూర్తి చేద్దాం
బండరాయి ఇష్టమైతె సాయి
నా గుండెకాయ మీద కూర్చుండవోయీ
ద్వారకామాయి ఏల సాయీ
నాహృదయమూ శిథిలమైనదేనోయి
1. ఆడుకొన నీకు నేను పసివాడనేనోయి
మేన దాల్చుకఫ్నీగ నా చిత్తముందోయి
నా ఇంద్రియాలతొ కొలువుదీరు బోధించడానికి
నా శత్రువులార్గురితో చేయి పోరు జయించడానికి
2. నా జీవిత పాత్ర నీకిస్తా బిచ్చమెత్తడానికి
నా ఆశలజోలె నీకిస్తా నిండిపోదు ఎన్నటికీ
నీటికింక కరువు లేదు కన్నీటి చెరువులున్నయ్
నిదురించ బెదురు లేదు వేదనల పరుపులున్నయ్
టెంకాయ కొట్టి వెంకయ్య నిన్నే సేవించుకోవాలి
చేతులెత్తిమొక్కి మనసార నిన్నే వేడుకోవాలి
సాయి గణపతి నీపై మనసాయే గణపతి
హాయి గణపతి నీనామం నీవే నాగతి
1. గుండెగుండెలో నీ దివ్య రూపం నిలుపుకోవాలి
గొంతుగొంతూ నీనామగానం వంత పాడాలి
వాడవాడలో నీభక్తి గీతాలు మారుమ్రోగాలి
జగమంత నీ చవితి సంబరాలే జరుపుకోవాలి
2. సంసారకూపం బహుజన్మపాపం సంగతి మరిచేము
మిడిమిడిజ్ఞానం మెట్టవేదాంతం పాఠాలు నేర్చేము
విభూతి గంధం కాషాయ వస్త్రం వేషాలు వేసేము
నిజమైన తత్వం నీ పరమార్థం తెలియకున్నాము