Friday, July 24, 2009

కోయిల కూస్తే నేరం
వెన్నెల కాస్తే దోషం
మల్లిక పూస్తే పాపం
వింత లోకం
1. వానకారు జోరుగానే-సాగుతున్నా మూగవోవా
వేళకాని వేళలోనే-తీపిరాగం తీయనేల
పికజాతి ధర్మాన్ని భేదించనేల-గీసిన గిరి గీత ఛేదించనేల
ఏ స్నేహ యోగం ఇకనీకు లేదు-ఒక మౌన యాగం నువు చేస్తె చాలు
2. కార్తీక మాసం కానైన కాదు-పున్నమి దివసం ప్రతి రోజు రాదు
అమవాస్య నాడేల అమృతాల జల్లు-మేఘాల తెరలున్న వెలుగేలరాజిల్లు
ఓచకోరికోరిక తీర్చాలనా-ఈ కాలచక్రాన్ని మార్చాలనా
విధి రాత కెపుడు ఎదురీదబోకు-మితి మీరకెపుడు అది మేలు నీకు
3. గుండె మండే ఎండకాలం-కానే కాదు ఇది చైత్రమాసం
తోటమాలి నాటలేదు –ప్రేమ తోటి పెంచ లేదు
అడవైన గాని పూస్తే ఎలా-పందిళ్లు లేకున్న పాకేవెలా
ఈ తొందరేల సౌందర్య బాల-ఆరారు ఋతువుల్లొ అందేవెలా
వేధించకు వేధించకు సూర్యుడా
హృదయాలను రగిలించకు కౄరుడా
చీకటి ఎదలో బాకులు దూర్చే హంతకుడా
తిమిరాంతకుడా

1. ఏమందం ఏడ్చిందని అంతగా చూస్తావు
గుండ్రాయిని శిల్పంగా ఎందుకు భావిస్తావు
ఆశలు కలిపిస్తావు వేదన రగిలిస్తావు
కన్నుమూసి తెఱిచేంతలొ కనుమరుగైపోతావు

2. ఉన్నచోట ఉండూ అదో సుఖం
అనుకున్నది సాధించు అమర సుఖం
పిందెను వదిలేయకా-ఫలముగ మార్చేయక
రెండింటిని చెడగొడితే- రేవడివై పోతావు

3. కిరణాలున్నాయని-కాల్చేయడమేనా
సయ్యాటే అనుకొని తొంగి తొంగి చూడడమా
ప్రతియేడు గ్రహణమెందుకూ-ప్రతినిత్యం మరణమెందుకు
తగదు నీకు ఈ రీతి బ్రతుకు-తగవులేని వేరు దారి వెతుకు
తిమిరాన్ని మాపే కిరణానివా
భ్రమరాన్ని లేపే కుసుమానివా
సమరాన నిలిచే వీరనారివా
ఎవరివో తెలుపవే నా స్వప్న సుందరి
1. ఎన్ని మార్లు పాడినా విసుగురానిదీగీతం
ఎన్నినాళ్లు చూసినా తనివితీరని నీరూపం
నాగీతానికి నీ జీవితమే సంగీతం
నీరూపానికి నా భావనయే ప్రతిరూపం
2. నీ దరహాసమె మలయ మారుతం
నీ మధురగాత్రమె కోయిల గానం
నీకోమల దేహం నవపారిజాతం
నీవే నీవే నా ఆరవ ప్రాణం
3. నేనిర్మించలేను తాజ్ మహలు
నేనంపలేను మేఘధూతికలు
నాలో ఉన్నది ప్రణయావేశం
చేయవే నీ హృదయం నావశం
అక్కడ జూసిన అయ్యప్పా-ఇక్కడజూసిన అయ్యప్పా
అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ-ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
1. ఇంట్లోజూసిన అయ్యప్పా-బయట జూసినా అయ్యప్పా
మేడలొమిద్దెలొగుడిలో గుడిసెలో -అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
2. స్కూటరు మీద అయ్యప్పా-మోటరులోన అయ్యప్పా
రైలు సైకిలు బస్సులొ బండిలొ--అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
3. గూడెం గుట్టన అయ్యప్పా-గుండెల మాటున అయ్యప్పా
నీలోనాలో శబరీ గిరిలో-అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
4. కన్నెస్వామిలో అయ్యప్పా-కత్తి స్వామిలో అయ్యప్పా
గంటస్వామిలో గదాస్వామిలో-గురుస్వామిలో ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
5. మాసపూజకు అయ్యప్పా-విశుపూజకు అయ్యప్పా
మండల పూజకు అయ్యప్పా-మకరజ్యోతికి అయ్యప్పా
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
6. పాడే స్వామి అయ్యప్పా-పలికేస్వామి అయ్యప్పా
భజనలు చేసేది అయ్యప్పా-తన్మయమొందేది అయ్యప్పా
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
ప్రేమరూపాయ విమల చిత్తదాయకాయ
గురుదేవ దత్త మత్త మోపహారకాయ వందనం
సాయి నాథాయ ద్వారకమాయి వాసాయ
సచ్చిదానంద రూప సామగాన వందనం
సాయిరాముని దివ్య విగ్రహం-సర్వమంగళం మదికి నిగ్రహం
షిర్డీశుని భవ్యవీక్షణం-మలయమారుతం పరమ పావనం
1. కరుణకురియు సాయి చూపు-మంచు కన్న శీతలం
ప్రభలు చిలుకు సాయి రూపు-అత్యంత సుందరం
సాయి చిత్రమే ముగ్ద మోహనం-సాయి తత్వమే మోక్ష కారకం
2. వెతలు మాపు సాయి చూపు- జ్య్తోత్స్నకన్న హాయి
అంధులకిల దారి చూపు-పరంజ్యోతి సాయి
షిర్డి ధాముని చిద్విలాసము-పాపహారకం పర సౌఖ్యదాయకం
3. మత్తుమందు సాయి చూపు- మదికి ఇంద్రజాలము
కనులవిందు సాయి రూపు- మణుల ఇంద్ర నీలము
సాయి నీడలో ఎద పారవశ్యము- అనుభవమ్ములో నమ్మశక్యము
4. వినయమొసగు సాయి చూపు- మనకు నిత్య రంజకం
అభయమొసగు సాయి రూపు-ఇలను శత్రు భంజకం
ఓర్మి సూత్రమే సాయి భోదనం-శ్రద్ధ మాత్రమే ముక్తి సాధనం
5. మతములన్ని సమ్మతములె-సదా సాయి త్రోవలో
విధములన్ని మహితములే-కదా సాయి సేవలో
అల్లా బాబానే క్రీస్తు బాబానే-రామకృష్ణ రూపాలన్ని సాయి బాబానే
మరచితివే మము మహదేవీ
మహిషాసుర మర్ధినీ
మహిమ జూపవే మరియొక సారి
నీదునామము జపియించు దేశమును
నీ ఆలయాలు గల ప్రదేశమును
నీ మహోత్సవ శుభ సమయాన
నీ దివ్య ధామమును ఈ దీనజనులను

1. మహిషులెందరో కైటభులెందరొ
శుంభనిశుంభుల వారసులెందరొ
మదము మీరి విర్రవీగి దీనజనుల నణగద్రొక్కి
పైశాచిక నృత్యము చేయువేళ||మరచితివే||

2. అజ్ఞానమున అల్లాడుజనులు
వివేచన లేని నిరక్షరాస్యులు
నీ కృప గనని విద్యాసక్తులు
ఆదరణలేని కళాకారులు
ఎందరెందరో ఉందురందువే శరదిందు వదనే భారతీ

మరచితివే మము వాగ్దేవి
వీణా పుస్తక ధారిణీ
మహిమజూపవే మరియొకసారి

3. దారిద్ర్యము తాండవమాడే
చోరత్వము శివమెత్తిపాడే
ఋణము’లే దా’రుణములాయె
ౠక’లే కా’రణములాయే
ఎందుకీరీతి జరిగెనో మరి
నీకు తెలియదే రమా సుందరి

మరచితివే మము శ్రీ దేవి
మా నరసింహుని హృదయేశ్వరి
మహిమజూపవే మరియొక సారి