Friday, February 12, 2010

మహా శివరాతిరి-మహాదేవ హారతి

శ్రీ రాజ రాజేశ్వరా(వెములాడ రాజేశ్వరా/శ్రీశైల మల్లేశ్వరా)
గొనుమా నీరాజనం శంకరా
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గంగాధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా
1. జ్వాలనేత్ర దహియించు-చెలరేగే మా కోర్కెలు
గరళకంఠ హరియించు-ప్రకోపించె దుష్కర్మలు
ఐశ్వర్యమీయరా ఈశ్వరా-పరసౌఖ్యమీయర పరమేశ్వర
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గం గా ధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా
2. బుద్బుదమీ జీవితము-కలిగించు సాఫల్యం
అద్భుతమే నీ మంత్రం-కావించు ఉపదేశం
కైలాసవాసా హేమహేశ్వరా-కైవల్యదాయకా కరుణించరా
చంద్రశేఖరా హరా-భస్మధరా సుందరా
గంగాధరా శివా-వృషభ వాహనా భవా
హేఅర్ధ నారీశ్వరా-నమో రామ లింగేశ్వరా