Tuesday, July 17, 2018

పలుకుతోనె జీవితం
మాటతోనె మనుగడ
నా వాక్కున తేనియలే చిలికించవె శ్రీవాణి
నా నుడుగులు మీగడలా తలపించవె గీర్వాణి

1.శరముల కానీయకు నాఅక్షరమ్ముల
ఎదుటివారి గుండెలను గాయపరచగ
పదముల నను పదిలముగా వాడగజేయి
ఎద ఎద కవి నవనీతముగా తోచగా

వందనాలు గొనవే వీణాపాణి
నా నాలుక  స్థిరవాసము చేసుకోగా
ప్రణతులందుకొనవే వేదాగ్రణి
నా గళమే అవనీ ఇక నీ దేవళముగా

 2.నా కవనము నువు మనియెడి పూవనమైపోనీ
పాఠకులకు సుమగంధము మకరందము పంచగా
నా గీతములన్ని నీకు నగలై ఒప్పారనీ
సాహిత్యము సంగీతము ధగధగలతొ మెరియగా

నమస్సులివిగో సారస్వత సామ్రాజ్ఞి
క్రీగంటనైన నన్ను నువుకాంచగా
చేజోతలందుకోవె పారాయణి
నాతలపై చేయుంచి దీవెనలందించగా

Monday, July 16, 2018తొలిపూజ గైకొనే ఘన దైవమా
మా గణపతి కావుమా
పలువిధముల నీకు పబ్బతులివె గొనుమా

1.మేలుకొన్న వెంటనే విఘ్ననాయకా
నీ రూపమె చూసెదము మరియేది చూడక

మొదటి మాట పలికెదము శ్రీ గణనాయకా
నీ నామమొక్కటే ఇంకేది అనక

కష్టమొచ్చినా కడకు నిట్టూర్చినా
తలుచుకునేది నిన్నె సిద్దీ వినాయకా

2.ఏ చోటికి పనిమీద బయలుదేరినా
ముందుగ మొక్కేదినీకె మూషక వాహన

శుభకార్యమేదీ తలపెట్టినా
తొలుత నిన్నె కొలిచేము గజాననా

అణువణువున నీవుగ మా బ్రతుకువైనావు
కడతేర్చి దరిజేర్చు కరుణాంతరంగా

Sunday, July 15, 2018హితము కూర్చని మతములేల
మానవత నేర్పని బోధలేల
హిందువైనా ముస్లిమైనా
బంధుజనులమె అందరం
రాముడైనా రహీమైనా అందకోరా మనసలాం
కృష్ణుడైనా క్రీస్తువైన అందుకోరా వందనం


1.శిశువుకెక్కడ గురుతులుండును
కులముమతముజాతులెరుగ
మనిషికెవ్వరు మార్గదర్శి
సాటిమనిషిని ద్వేషించగ
నేల సర్వుల తల్లిరా
అన్నమే మన నాన్నరా
ఎరుపువర్ణపు రక్తమే
ఎల్లరుల కలిపెడి బంధమౌరా

2. గీత బైబిల్ ఖురానెప్పుడు
భేదభావము నూరిపోసే
ఇరుగు పోరుగు ఎదలనెప్పుడు
గుడి మసీదులు వేరుచేసే
భారతీయత జాతిరా
ప్రేమతత్వమె నీతిరా
ఒకరినొకరు గౌరవించే
ఆనవాయతి మేలురా
వచ్చీనప్పూడల్లా నిన్ను వాటేసుకుంటానె పిల్లా
ముట్టీనప్పూడల్లా నిన్ను ముద్దెంటుకుంటానె పిల్లా
కలలోకొచ్చీనప్పుడల్లా
నిన్నుహత్తూకుంటానె పిల్లా
కబురు ముట్టీనప్పూడల్లా
పెరుగు ముద్దెట్టుకుంటానె పిల్లా

తగవూ నాతోనా  పిల్లా ఆపిక అలకలను
తగదే నీకిదీ అమ్మీ సరదాకైననూ

1.పొద్దూ పొద్దంత నిన్నూ బ్రతిమాలుకున్నా గాని
సుద్దుల సద్దే లేకా  మూతిముడుచూకుంటుంటావు
అద్దారాతిరి నువ్వు గుర్తూకొస్తుంటావు
వద్దూవద్దన్నగాని నన్ను గిచ్చీపోతుంటావు

తగవూ నాతోనా పిల్లా ఆపిక అలకలను
తగదే నీకిదీ అమ్మీ సరదాకైననూ

2.చుక్కలమల్లేలన్ని తుంచి సిగలో తురిమెదనమ్మి
వెన్నెల దుప్పటితెచ్చి పడకన పరిచెద నమ్మి
నీచేతి గాజులు మీటి కొత్తపాటలు కట్టెదనమ్మి
పూచేటి నవ్వులతోటి
సరసాల ముంచెద నమ్మి

తగవూ నాతోనా  పిల్లా ఆపిక అలకలను
తగదే నీకిదీ అమ్మీ సరదాకైననూ


విషాదమే పలికే వీణను మ్రోగించకు
వివాదమే రేపే వాదన పొడిగించకు
మరపునీకు హాయినిస్తే తలపు తలుపు తీయకు
రేపు నిన్ను భయపెడుతుందని నేడు నగవు వీడకు

చింతగూర్చి ఎందుకురా అనవరత చింతన
సంతసాల నందుమురా సమయం చేజార్చక

సంస్కారం నేర్పుతుంది నీకు దువ్వెన
శిఖరాన్ని చేర్చుతుంది నిన్ను నిచ్చెన
మానవతకు కావాలి నీవె వంతెన
అసాధ్యమే సాధ్యమురా చేయగ నువు సాధన

చింతగూర్చి ఎందుకురా అనవరత చింతన
సంతసాల నందుమురా సమయం చేజార్చక


దాహాన్ని తీర్చుతుంది పారేసెలయేరు
త్యాగాన్ని బోధిస్తుంది పచ్చనైన చెట్టు తీరు
మడమతిప్పనప్పుడే గమ్యాలు నిను చేరు
చిత్తశుద్ధి ఉన్నపుడే లక్ష్యాలు నెరవేరు

చింతగూర్చి ఎందుకురా అనవరత చింతన
సంతసాల నందుమురా సమయం చేజార్చక

***   ***   ***  ***   ***   ***   ***   ***