Friday, March 9, 2018

దయగనరా నను నరహరి బిరబిర
కరుణను బ్రోవర శ్రీహరి వేగిర
ధర్మపురీశా ధర నిజ భక్తపోషా
ప్రహ్లాద వరదా ఆర్తత్రాణ బిరుదా

1.ఊహ తెలిసినాడే ఊరి దేవుడవంచు
శేషప్ప పద్యాల నీ గుణగణముల వినుచు
పొద్దూమాపు నిను దరిశించుకొంటూ
నిను నెఱనమ్మితి ననుగాతువంటూ

2.ఏ సుఖములు బడసె నీదాసులు
ఎపు డానందించిరి నీ సిసువులు
బ్రతుకంతా నిను బ్రతిమాలుకొనుడే
మతిమాలి గతిలేక నిను స్తుతించుడే

3.నీ మైమలు మాకూకదంపుడే
నీ లీలలు ఇల పుక్కిటి గాథలే
ఋజువు పరచుకో ఇక నీ ఉనికిని
స్పష్టపరచు స్వామీ కలవని కలవుకావని
రాతి గుండె నాతి
ఎరుగలేము నీ రీతి
కవ్వింతలు నీకాన వాయితి
చితి పేర్చుటే పరిపాటి

1.చిరునవ్వుకె దాసులై
కరస్పర్శకె బానిసలై
చూపులవలచిక్కి చేపలై
ఆకర్షణజ్వాలన శలభాలై
బలిచేసుకునే అర్భకులు
ఈ పురుష పుంగవులు

2.స్నేహ మనే మాయలో
ప్రేమయనెడి భ్రమలో
తడిలేని వింతబంధాలలో
వృధా క్షణికా నందాలలో
కాలంమంత కరగదీయు మగవారు
బ్రతుకంత వేదనలో మునుగుతారు

3.ఏ చరిత్ర చూసినా
భామా బాధితులే
దేవదాసు మజ్నూలు
వనితోపహతులే
లేమయన్నదెవ్వరీ శిలాహృదయను
నఖశిఖపర్యంతము కనలేము దయను
విద్దెల తల్లి ఓ పాలవెల్లి
ముద్దు సేయవే నను వద్దనక
నీ బాలుడనే పలుకుల నెలత
నను దయగనవే గొనవే చేజోత

1.మదిలో మెదిలిన సుద్దులనన్ని
ఒద్దికగా నుడివించవే
మతిలో చెలగెడి చింతనలన్ని
సుగతినెప్పుడు నడిపించవే
పెదవులు దాటెడి పదముల
నొడుపుగ సడిసేయవే
తలపుకు మాటకు పొంతన నెఱపి
తెఱకువ నీయవె

2.తేనియలొలికే సుతినే స్వరమున
వరమీయవే
నయమును గూర్చెడి అనునయ బాసను
దయసేయవే
చెవులకు చవులూరు నాదము గొంతున
వెలయించవే
కవితా పాటా పాటవమున
నొప్పారగా దీవించవే

Friday, March 2, 2018శారదా...కవన గాన జ్ఞానదా
స్మరియింతును మదినిను సదా సర్వదా

1.అర్దశతయుత షడక్షర సమన్విత
ఆంధ్ర వాఙ్మయ విభూషిత
గణిత విజ్ఞాన తర్క విరాజిత
అభ్యసింతునే బుద్ధిగ పొద్దూ మాపున

2.షడ్జమ రిషభ గాంధార
మధ్యమ పంచమ ధైవతనిషాద
సప్తస్వర వర సంగీత సమ్మోహిత
సాధనజేతునే గళసీమ నహరహమున


Saturday, February 17, 2018


"వలస"-రాఖీ

తల్లిని విడిచి ఇల్లును విడిచి
నేల తల్లిని విడిచి పుట్టినూరును విడిచి
పయనమై పొయినావా చిన్ని తమ్ముడా
పదిలంరా ప్రతి అడుగున తుమ్మ కంపరా
పల్లెగాని పల్లెకు భాషరాని చోటుకు
దేశంవిడిచావుగా వలసగా 
పరదేశానికి బ్రతుకు తెరువుగా

ఉన్న ఊరు కొంతైనా చేయూతనీయనపుడు
బంధువులు స్నేహితులు ఊరడించ లేనప్పుడు
బీడువడ్డ చేనుచెల్కనెవ్వరికో కుదువబెట్టి
భార్యా పిల్లలను పుట్టింటికి జారగొట్టి
గుబులునంత దిగమింగి గుంభనంగ బింకమంది
 బొంబాయి బొగ్గుబాయి దుబాయి చమురుబాయి
చేరినదేదైనా ముందు నుయ్యివెనుక గొయ్యి
పొట్టచేతబట్టుకొని ఆశకూడగట్టుకొని
పరువును విడిచావుగా పనినెంచక బేలగా

నలుగురుండుగదిలో నలుబదిమందుంటూ
ఏపూటో తింటూ మరోపూట పస్తులుంటు 
ఒక్కొక్క రూపాయి పదిలంగా కూడబెడుతు
తీసుకున్న అప్పులన్ని సక్రమంగ ముట్టజెప్తు
దినదినగండంగా ఏళ్ళకేళ్ళుదొర్లిస్తూ
యజమానికోపానికి తగుమూల్యం చెల్లిస్తూ
ప్రమాదాలు ఒకవైపు దుర్భరస్థితులొకవైపు
బ్రతుకును బలిచేస్తూ భవితను కబళిస్తూ
దేహం విడి'చావుగా పరలోకం వలసగా